สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๒

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ......

อ่านต่อ

ประกาศการสร้างขวัญ กาลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เรื่อง การสร้างขวัญ กาลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ประจาปีงบประมาณ 2562 --......

อ่านต่อ

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปฎิบัติราชการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนาเลียง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง (สำหรับรอบการประเมินค......

อ่านต่อ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ************************************* เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบี......

อ่านต่อ

อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.

อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542(ตามมาตรา16) 1. การจัดทำแผนพั......

อ่านต่อ

มาตราฐานการปฎิบัติงาน

บทนำ หลักการและเหตุผล จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 3 เรื่อ......

อ่านต่อ

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ........................... ด้วยกระทรวงมหาดไทย มี......

อ่านต่อ

การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

1.หลักการและเหตุผล 1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหม......

อ่านต่อ

แผนอัตรากำลัง3ปี 2561-2563

1.หลักการและเหตุผล 1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหม......

อ่านต่อ

แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ แผนพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ป......

อ่านต่อ
view