สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รายละเอียดประมาณการร่ายรับ ปีงบประมาณ2562

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเล......

อ่านต่อ

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำ......

อ่านต่อ

คำแถลงงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ......

อ่านต่อ

บันทึกหลักการและเหตุผล

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ......

อ่านต่อ
view