สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง นายวิทยา สัพโส ผู้อำนวยการกองช่าง นายพิทยา อินภูวา ช่วยนายช่างโยธา นางสากมลพรรณ ลาดบา......

อ่านต่อ

กองคลัง

Click to download file. กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง นางเสาวลักษณ์ บรรพสาร ผู้อำนวยการกองคลัง นางสาวรักขณา บุณมาวงษา นักวิชาการเงินแ......

อ่านต่อ

สำนักปลัด

โครงสร้างสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง นางกัลยา ขันทองคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง นายคชนท์ ธน.ทอง รองปลัดองค์การบริหาร......

อ่านต่อ

สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม นายณัฐพงษ์ คนครอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง นายคำดี เสนาจันทร์ รอ......

อ่านต่อ

คณะผู้บริหาร อบต.

โครงสร้างคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงอำเภอนาแกจังหวัดนครพนม นายสมพงษ์ ไชยศรีนายกองคืการบริหารส่วนตำบลนาเลียง นายเมือง ชาเทราช รอง......

อ่านต่อ
view