สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รายงานติดตามรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ2562

ส่วนที่ ๑ บทนำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ส่งผลให้อง......

อ่านต่อ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนที่ ๑ บทนำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ส่งผลให้อง......

อ่านต่อ

ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2557-2560)

ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2557-2560) 1.สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ......

อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในรอบ 6 เดือน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เรื่อง รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประ......

อ่านต่อ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

บันทึกข้อความ ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง โทร /โทรสาร0-425-83133 ที่ นพ 74901.02 / วันที่ 4 เมษายน 2562 เรื......

อ่านต่อ

แผนปฏบัติการป้องกันการทุจริต

ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 มิติ ๑ ......

อ่านต่อ

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ประจำปี 2562

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ประจำปี 2561 ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ......

อ่านต่อ

ประกาศใช้แผน ปี 2562

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ประจำปี 2561 ******************************** ......

อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ( พ.ศ.2561 – 2564 )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ( พ.ศ.2561 – 2564 ) -----------------------......

อ่านต่อ

แผนสามปี 2559-2561

ส่วนที่ 1 บทนำ ความเป็นมา ความหมายของแผนพัฒนาสามปี แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ......

อ่านต่อ
view