สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง นายวิทยา สัพโส ผู้อำนวยการกองช่าง นายพิทยา อินภูวา ช่วยนายช่างโยธา นางสากมลพรรณ ลาดบา......

อ่านต่อ

กองคลัง

Click to download file. กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง นางเสาวลักษณ์ บรรพสาร ผู้อำนวยการกองคลัง นางสาวรักขณา บุณมาวงษา นักวิชาการเงินแ......

อ่านต่อ

สำนักปลัด

โครงสร้างสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง นางกัลยา ขันทองคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง นายคชนท์ ธน.ทอง รองปลัดองค์การบริหาร......

อ่านต่อ

สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม นายณัฐพงษ์ คนครอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง นายคำดี เสนาจันทร์ รอ......

อ่านต่อ

คณะผู้บริหาร อบต.

โครงสร้างคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงอำเภอนาแกจังหวัดนครพนม นายสมพงษ์ ไชยศรีนายกองคืการบริหารส่วนตำบลนาเลียง นายเมือง ชาเทราช รอง......

อ่านต่อ

การยื่นชำระภาษีประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษีประจำปี 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดยื่นชำระภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ภาษีป้าย กำหนดยื่นชำระภายในเดือนมีนาคม 2562......

อ่านต่อ

รายละเอียดประมาณการร่ายรับ ปีงบประมาณ2562

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเล......

อ่านต่อ

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำ......

อ่านต่อ

คำแถลงงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ......

อ่านต่อ

บันทึกหลักการและเหตุผล

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ......

อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2562

คำนำ สาธารณภัยยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากความแปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบ......

อ่านต่อ

ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภ......

อ่านต่อ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๒

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ......

อ่านต่อ

ประกาศการสร้างขวัญ กาลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เรื่อง การสร้างขวัญ กาลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ประจาปีงบประมาณ 2562 --......

อ่านต่อ

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปฎิบัติราชการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนาเลียง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง (สำหรับรอบการประเมินค......

อ่านต่อ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ************************************* เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบี......

อ่านต่อ

อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.

อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542(ตามมาตรา16) 1. การจัดทำแผนพั......

อ่านต่อ

มาตราฐานการปฎิบัติงาน

บทนำ หลักการและเหตุผล จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 3 เรื่อ......

อ่านต่อ

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ........................... ด้วยกระทรวงมหาดไทย มี......

อ่านต่อ

การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

1.หลักการและเหตุผล 1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหม......

อ่านต่อ

แผนอัตรากำลัง3ปี 2561-2563

1.หลักการและเหตุผล 1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหม......

อ่านต่อ

แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ แผนพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ป......

อ่านต่อ

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักการและเหตุผล ......

อ่านต่อ

การร้องเรียนร้องทุกข์

สรุปผลการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักการและเหตุผล ......

อ่านต่อ

ประกาศลดขั้นตอนการบริการประชาชน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการเพื่อประชาชน *************************** อาศัยอำนาจตามมาตรา......

อ่านต่อ

รายงานติดตามรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ2562

ส่วนที่ ๑ บทนำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ส่งผลให้อง......

อ่านต่อ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนที่ ๑ บทนำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ส่งผลให้อง......

อ่านต่อ

ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2557-2560)

ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2557-2560) 1.สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ......

อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในรอบ 6 เดือน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เรื่อง รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประ......

อ่านต่อ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

บันทึกข้อความ ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง โทร /โทรสาร0-425-83133 ที่ นพ 74901.02 / วันที่ 4 เมษายน 2562 เรื......

อ่านต่อ

แผนปฏบัติการป้องกันการทุจริต

ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 มิติ ๑ ......

อ่านต่อ

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ประจำปี 2562

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ประจำปี 2561 ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ......

อ่านต่อ

ประกาศใช้แผน ปี 2562

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ประจำปี 2561 ******************************** ......

อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ( พ.ศ.2561 – 2564 )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ( พ.ศ.2561 – 2564 ) -----------------------......

อ่านต่อ

แผนสามปี 2559-2561

ส่วนที่ 1 บทนำ ความเป็นมา ความหมายของแผนพัฒนาสามปี แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ......

อ่านต่อ
view