สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กองช่าง

 

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

นายวิทยา  สัพโส

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายพิทยา  อินภูวา

ช่วยนายช่างโยธา

นางสากมลพรรณ  ลาดบาศรี

จ้างเหมาบริการ

 

view