สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กองคลัง

Click to download file.

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

นางเสาวลักษณ์  บรรพสาร

ผู้อำนวยการกองคลัง

 นางสาวรักขณา บุณมาวงษา

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นายโกเมท  อัฐนาค

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ

นางสาวภคอร  ชาเครือ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ปฎิบัติการ

นางสาววชิราภรณ์  ประจันตัง

จ้างเหมา

นางสาวเย็นจิตร  ลาดบาศรี

จ้างเหมา

 

 

view