สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สำนักปลัด

โครงสร้างสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

นางกัลยา  ขันทองคำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

นายคชนท์  ธน.ทอง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

นางสาวจิตรี  สิริขจรคุณ

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวพีรดา   วงค์ราชา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


 

นางสาวกนกนิตย์   วงษ์ขันธ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางสาวประภา  กุลวงษา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวนฤดีนาถ ใจกลาง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายเกียรติศักดิ์  โสมชัย

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยชำนาญงาน

นายอานวัช  ตั้งวิกรัย

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติงาน


นายรัฐพล  ยาทองไชย

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

นายหงษ์สา   พ่อชมภู

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นายศราวุธ  พ่อชมภู

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นางจิราภรณ์  อัคฮาด

ครู คศ.1 ศพด. นาเลียง

 

นางรัชดาวรรณ   พ่อสิงห์

ครู คศ.1 ศูนย์นาเลียง

นางแสงจันทร์   บัวทองจันทร์

ครู คศ.1 ศพด. นาอุดม

 

นางสาวจันทร  นนทะโคตร

ผช.ผดด.ศพด. วัดม่วงสุ่ม

 

 

 

view