สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

 

นายณัฐพงษ์  คนครอง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

 

นายคำดี เสนาจันทร์

รองประธาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

 

  

นางกัลยา  ขันทองคำ

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

 

นายแก่นจันทร์ คนครอง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง หมู่ 1

 

นายพิชิต วงค์แก้ว

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง หมู่ 1

 

นายเมืองพ่อชมภู

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง หมู่ 2

 

 นายชูชาติ พ่อครวงค์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง หมู่ 3

 

นายสมพงษ์  ศรีบุญเรือง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง หมู่ 4

 

นายควร  ลี้พล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง หมู่ 5

 

นายวสันต์ แสนสุริวงค์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง หมู่ 5

 

นายราตรี  นักบุญ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง หมู่ 6

 

นายชัยยันต์  พ่อชมภู

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง หมู่ 8

 

 

นายสมเดช  พ่อชมภู

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง หมู่ 9

 

นายอนงค์  ผาลัง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง หมู่ 9

 

นายเสริม พ่อพิลา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง หมู่ 10

 

นางรัญญา  คำคนข้อง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง หมู่ 10

 

นายพงศ์พัทธ์  กำริสุ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง หมู่ 11

 

นายภัยวิรัตร คนครอง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง หมู่ 11

 

นายเลียงชัย  พ่อศรีดา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง หมู่ 12

 

 นายมูล แก้วคนตรง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่สวนตำบลนาเลียง หมู่ 12

 

 

 

 

 

view