สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๒

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ประเด็นนโยบาย

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2562

1. ด้านการสรรหา

1.1 จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการกำหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่รองรับภารกิจขององค์กำรบริหารส่วนตำบล

- ดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง เพื่อกำหนดตำแหน่ง ใหม่เพิ่ม รองรับภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณา ปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน (การวิเคราะห์ภาระงาน การเตรียมการข้อมูล และการ ระดมความคิดของ คกก. และผู้เกี่ยวข้อง)

1.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้าง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราลังที่ลาออก หรือโอนย้าย

๑. ดำเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้างประเภททั่วไป ที่ว่าง ใน ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

๒. ดำเนินการรับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล ที่ว่างตาม แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ได้แก่ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ ๑ ก.พ.๒๕๖2  

3. ดำเนินการบรรจุแต่งตั้งใน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ,ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ใน ตำแหน่งคนงานทั่วไป เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 

 

 

 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ประเด็นนโยบาย

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2562

1. ด้านการสรรหา

1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร

- ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและ เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕6๒  

1.5 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น

- ไม่มีการดำเนินการ

2. ด้านการพัฒนา

2.1 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และดำเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้องตามความจำเป็น

- มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2561 -2563 โดยพิจารณาบุคลากร เข้ารับการ อบรม เพื่อพัฒนาความรู้ตามสายงานตำแหน่ง ให้เป็นไป ตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ

2.2 กำหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่ง

- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ตามสายงานความก้าวหน้าในแผนพัฒนาบุคลากรฯ

2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน E-learning

- ส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบลที่บรรจุใหม่ ดำเนินการ เรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ E-learning ในวิชาความรู้ทั่วไป และเฉพาะตำแหน่ง

 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ประเด็นนโยบาย

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2562

2. ด้านการพัฒนา

2.4 ดำเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในตำแหน่งตามสายงาน

2.5 ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร

- หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ สภาพแวดล้อมการทำงาน บำเหน็จความชอบ พร้อมทั้ง ติดตามและนำผลความพึงพอใจของพนักงานมาพัฒนาและจัดให้มีขั้นพื้นฐานของพนักงาน

๓. ด้านการธำรง รักษาไว้ และแรงจูงใจ

3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานตำแหน่ง ให้บุคลากรทราบ

- หน่วยงานมีการประชำสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าใน สายงานตำแหน่งให้บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ดังกล่าว

3.2 ดำเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

- หน่วยงานดำเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดทุกระยะแล้วเสร็จที่กำหนดไว้

3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นธรรม เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ดูแล กำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ทุกคน อย่างเป็นธรรม เสมอภาคและเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ประเด็นนโยบาย

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2562

๓. ด้านการธำรง รักษาไว้ และแรงจูงใจ

 

3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรมเสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้

- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2562 ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผ่านกระบวนการ คกก.พิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2562 ตามคำสั่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน และรายงานการประชุมดังกล่าว

3.5 ดำเนินการการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปี เพื่อยกย่องชมเชย แก่บุคลำกรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและ คุณประโยชน์ต่อสาธารณชน

- อยู่ระหว่างดำเนินการ

3 .6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากรในด้านสภาพแวดล้อมการทำงานด้านความปลอดภัยในการทำงานด้านการ มีส่วนรวมในการทำงาน

- ดำเนินการประสานงานกับโรงพยาบาล เพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปี - มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอย่าง ครบถ้วน - จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล

– จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ

4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัย ข้าราชการ

4.1 แจ้งให้บุคลำกรในสังกัดรับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์กำรบริหารส่วนตำบลนาเลียงว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น

- ประชำสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น

 

4.2 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงการควบคุมกำกับติดตามและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์แนวทางระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ดำเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามคำสั่ง อบต.นาเลียง ที่ 12/2559 ลงวันที่ 5 ม.ค.2559

 

4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕6๓

- มีการดำเนินการตามแผนโดยสรุปรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ การป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น

view