สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศการสร้างขวัญ กาลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

เรื่อง การสร้างขวัญ กาลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

ประจาปีงบประมาณ 2562

----------------------------------------------------------------------------

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ได้ดาเนินการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงานในสังกัดโดยได้ประเมินจากพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในด้านการบริหารงานของผู้บริหาร การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล การจัดสภาพแวดล้อมในการทางาน และแรงจูงใจในการทางาน ซึ่งแบบประเมินได้สอบถามความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ในการทางาน ประกอบด้วย ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ สภาพแวดล้อมในการทางาน ภาวะผู้นาและวัฒนธรรมองค์กร ค่าตอบแทนและสวัสดิการ โอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพในองค์กร การรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัว ความพึงพอใจในการทางานโดยรวม จากการประเมินดังกล่าว ผู้บริหารจึงนาผลการประเมินมาสร้างแรงจูงใจและการลงโทษให้กับพนักงานสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ประจาปีงบประมาณ ๒๕61 ดังนี้

                   ๑. มีการยกย่องชมเชยบุคลากรดีเด่นในด้านต่างๆ เช่น ด้านการทางาน ด้านคุณธรรมจริยธรรม

                   ๒. มีการมอบของรางวัลให้กับพนักงานดีเด่นที่ไม่เคยลา

                   ๓. มีการมอบเงินช่วยเหลือพนักงานที่คลอดบุตร และกรณีประสบภัยต่างๆ

                   ๔. มีการมอบเงินช่วยเหลือ กรณีญาติและพนักงานเสียชีวิต

 

                   การลงโทษ

                   1. มีการว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา

                   2. มีการบันทึกชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร

                   3. มอบหมายงานอื่นให้ปฏิบัติ เนื่องจากกระทาความผิด

                   4. มีการสั่งลงโทษกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

ดังนั้นจึงให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

                   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                      ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

                                               

                                                      (นายสมพงษ์  ไชยศรี)

                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

view