สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2557-2560)

ส่วนที่  2  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2557-2560)

          1.สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ.2557-2560

          1.1  สรุปสถานการณ์การพัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

จากการดำเนินการที่ผ่านมา สามารถสรุปผลได้ ดังนี้

          ๑. การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงได้ดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาตำบล

          ๒. เนื่องจากประชาชนมีความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานมาเป็นอันดับแรก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจึงเน้นหนักไปที่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงก็จะพยายามต่อไปที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ของประชาชนให้ครบทุกด้าน

          ๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาตำบลในปีที่ผ่านมาได้จัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรมไว้จำนวนมากครอบคลุมงานทุกด้านโดยไม่ได้จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนและไม่ได้คำนึงถึงรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับ  ทำให้ในเชิงปริมาณการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบ  ๑๐๐  %

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงประจำปี  พ.ศ.  2557  ประกอบด้วยโครงการทั้งหมด   160   โครงการ  งบประมาณ    54,224,200  บาท    สามารถดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ประจำปี  พ.ศ.  2557  ได้จำนวน  136   โครงการ  งบประมาณ   13,975.783   บาท  และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ประกอบด้วยโครงการทั้งหมด   149  โครงการ  งบประมาณ    53,994,200  บาท  สามารถดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ได้จำนวน  87   โครงการ  งบประมาณ   15,874,638  บาท   

 

1.2  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ปีงบประมาณ  2557

 

ยุทธศาสตร์

จำนวนโครงการที่เสร็จ

จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ

จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก

จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม

จำนวนโครงการทั้งหมด

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

. ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน

9

6.47

-

-

-

-

-

-

-

-

9

6.47

2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

29

20.86

 

 

-

-

-

-

-

-

29

20.86

3. ด้านสังคมและสาธารณสุข

34

24.46

-

-

-

-

-

-

-

-

34

24.46

4. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

23

16.55

-

-

-

-

-

-

-

-

23

16.55

5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. ด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

44

31.65

-

-

-

-

-

-

-

-

44

31.65

รวม

139

100

 

 

-

-

-

-

-

-

139

100

 

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ปีงบประมาณ  2558

 

ยุทธศาสตร์

จำนวนโครงการที่เสร็จ

จำนวนโครงการที่

อยู่ในระหว่างดำเนินการ

จำนวนโครงการ

ที่ยังไม่ได้

ดำเนินการ

จำนวนโครงการ

ที่มีการยกเลิก

จำนวนโครงการ

ที่มีการเพิ่มเติม

จำนวนโครงการ

ทั้งหมด

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

1. ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน

6

6.89

-

-

-

-

-

-

-

-

6

6.89

2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

22

25.28

 

 

-

-

-

-

-

-

22

25.28

3. ด้านสังคมและสาธารณสุข

18

20.68

-

-

-

-

-

-

-

-

18

20.68

4. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

23

26.43

-

-

-

-

-

-

-

-

23

26.43

5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. ด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

18

20.68

-

-

-

-

-

-

-

-

18

20.68

รวม

87

100

 

 

-

-

-

-

-

-

87

100

 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

จากแผนพัฒนาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงได้ดำเนินการตามแผน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้พอสมควร  โดยมีผลการดำเนินงาน  ดังนี้

  1. 1.      การดำเนินการด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน

-  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบลนาเลียงสนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ์  ดูงานนอกสถานที่ 

-  มีการฝึกจัดอบรมสมาชิกอย่างสม่ำเสมอแนะนำและช่วยเหลือเรื่องการหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

-  ช่วยในการจัดการด้านการตลาดและช่วยแนะนำให้ข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสมาชิก  

-  จัดการฝึกอบรมแก่ประชาชน  ในส่วนของกลุ่มแม่บ้าน  เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ แก้ไขปัญหาการว่างงาน

-  อำนวยความสะดวกในเรื่องกองทุนหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมเงินทุนในการประกอบอำชีพ 

-  อุดหนุนส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีแม่บ้านทั้ง   12  หมู่บ้าน

 

2.  การดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขยายการให้บริการด้านไฟฟ้า  โทรศัพท์ ก่อสร้างถนนให้การสัญจรไปมาสะดวกและการลำเลียงพืชผลทางการเกษตรได้รับความรวดเร็วมากขึ้น

          -  จัดการระบบการระบายน้ำให้ถูกสุขลักษณะและการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและเหมาะสม องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงได้ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล./ลาดยาง ถนนหินคลุก ถนนลูกรัง  พร้อมทั้งดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมให้กับหมู่บ้าน  เพื่อแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้กับประชาชน

-  พัฒนาคุณภาพน้ำประปาให้สะอาดและขยายการให้บริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ขุดลอกห้วยน้ำที่ตื้นเขิน เพื่อให้จัดเก็บน้ำให้ได้มากขึ้นและจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่ที่ขาดแคลน สามารถให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์มากขึ้น  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงได้ดำเนินงานขุดลอกห้วย และขุดลอกคลอง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคและบริโภค  และจัดระบบประปาหมู่บ้านเพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

3.  การดำเนินการด้านสังคมและสาธารณสุข

          -  ช่วยประสานงานในการจัดทำกิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ  เช่น  กลุ่มเยาวชน และจัดตั้งกลุ่มเพื่อร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกและบุคคลทั่วไป

          -  ประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้สูงอำยุกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          -  จัดหาแหล่งพักผ่อนสาธารณะที่สะดวกสบายให้กับชุมชน

          -  พัฒนาศักยภาพ โดยการให้ข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมให้กับชุมชน    

-  โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอำยุ และผู้พิการ  ปรับปรุงคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชราและผู้ด้อยโอกาสในตำบล

-  จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี  ให้คนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

          -  โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เช่น  ภัยหนาว  วาตภัย  ภัยแล้ง  อัคคีภัย  อุทกภัย ฯลฯ

          -  จัดกิจกรรมวันสำคัญตามประเพณีไทย

          -  สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมและสร้างหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน

-  ดำเนินการส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้สูงอำยุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

          -  จัดซื้อวัคซีนฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

          -  อบรมให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จัดโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะนำโรค มีการฉีดพ่นยา และแจกทรายอะเบทให้กับประชาชน  รวมถึงการป้องกันโรคระบาดอื่น ๆ ที่อำนาจเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ

 

4.  การดำเนินการด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ

          -  จัดหาทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน

          -  ขยายสถานศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการ

-  ดำเนินการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบล จำนวน  3  ศูนย์

-  สนับสนุนโครงการอำหารเสริม (นม)  และโครงการอำหารกลางวัน  ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

-  สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก รวมทั้งส่งเสริมประเพณีอันดีงามทางศาสนา และวัฒนธรรม เช่นวันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา  วันลอยกระทง งานบุญต่างๆในพื้นที่ เป็นต้น

-  สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน  เพิ่มทักษะให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบล

       5.  การดำเนินการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

          -  จัดทำเขตแบ่งกั้นที่สาธารณะของตำบล

          -  จัดหาแหล่งน้ำจากแหล่งอื่น ๆ ที่ไม่ใช้น้ำบาดาล

          -  ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ

          -  ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้านเพื่อให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม ให้หมู่บ้านน่าอยู่รวมถึงส่งเสริมการปลูกพืชคลุมดินเพื่อแก้ไขการพังทลายหน้าดิน

 

6.  การดำเนินการด้านการเมืองการปกครอง การบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

          -  จัดโครงการเพื่อให้ความรู้  พบปะเยี่ยมเยียนราษฎรรวมถึงให้บริการนอกสถานที่

          -  จัดอบรมเพื่อให้ความรู้  ทักษะเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

          -  ขอจัดเก็บภาษีบางชนิดเพิ่มเติมหรือเงินสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลให้มีการให้ความรู้เพิ่มกับเจ้าหน้าที่ในการทำงาน  

          -  ได้มีการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัดและผู้บริหาร เกี่ยวกับด้านสาธารณูปโภค การศึกษา สาธารณสุข และสังคม และปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

๒. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐

๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ

                ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงได้ดำเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้          

๑.  ประชาชนมีน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน

๒.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

 ๓.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก

๔.  ไม่มีการเกิดอาญชญากรรมในพื้นที่ 

๖.  เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน

๗.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยัชีพทุกคน

๑๐. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง

๑๑. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธาณะภัย

๑๓. ไม่มีเกิดอาญชญากรรมการในพื้นที่

๑๔. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง

๑๖. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง

๑๗. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข

๑๘. ประชาชนได้รับความรู่เกี่ยวกับการป้องกันภัย

๑๙. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาล

๒๐. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงด้วยความสะดวก

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้

๑. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีขึ้นสำหรับในการสัญจรไปมา

๒. มีสำนักงานแห่งใหม่เพื่อรองรับการบริการประชาชน

๓. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน

๔. ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงมีระบบระบายน้ำเพิ่มมากขึ้น

๕. การกำจัดขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒.๒ ผลกระทบ

                ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  สามารถดำเนินการได้ตามที่ประชาชนต้องการนั้น  ส่งผลผลกระทบต่อชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลนาเลียง  ดังนี้

                ๑. การก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นในเขตตำบลนาเลียง  ทำให้การระบายน้ำได้ช้าเกิดน้ำท่วมขังในบางจุด ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

            ๒. การพัฒนาเจริญขึ้นทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไปด้วย  ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชนแออัด ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น  ไข้เลือดออก  โรคมือ ท้าว ปาก  เป็นต้น

            ๓. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ

            ๔. การก่อสร้างทางระบายน้ำในชุมชนสามารถระบายน้ำได้  แต่ผลกระทบคือปลายทางที่เป็นพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย  เพาะปลูกไม่ได้  เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่างๆ                

           

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 - 2560

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใหญ่ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา

พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย

แนวทางการแก้ไข

1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขความยากจน

    ลักษณะของปัญหา

- ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกรทำให้ไม่มีอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจหรือรับบริการ

- ประชาชนบางส่วนว่างงาน และว่างงานแฝง เนื่องจากไม่มีการประกอบอาชีพเสริม

-  ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ

-  การผูกขาดผลิตผลทางการเกษตร

- ขาดแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อการเกษตร

 

 

 

-  ประชากรวัยทำงานที่ไม่มีงานทำ และงานที่ทำอยู่ไม่มั่นคง

-  เยาวชนบางส่วนที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป

-  กลุ่มสตรี/กลุ่มแม่บ้านที่ต้องการอาชีพเสริม

 

 

 

- องค์การบริหารส่วนตำบล.จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎร

- ส่งเสริมให้ราษฎรรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพ

-  สนับสนุนงบประมาณและวิทยาการ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพ

2.  ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑  เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก

      ลักษณะของปัญหา

       - เนื่องจากถนนภายในหมู่บ้าน

ส่วนใหญ่เป็นถนนหินคลุก ซึ่งไม่ได้มาตรฐาน เมื่อฝนตกจะทำให้น้ำท่วมขัง ถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ

 

๑.๒  ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ

      ลักษณะของปัญหา

      - ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน อาจก่อให้เกิดอาชญากรรม ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน

 

๑.๓ ปัญหาน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค

      ลักษณะของปัญหา

       - น้ำประปามีใช้ทุกครัวเรือน ระบบประปาที่มีอยู่ขณะนี้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของราษฎร แต่ตัวควบคุมระบบประปามีปัญหาทำให้บางครั้งต้องหยุดการใช้น้ำ

 

 

 

-พื้นที่ทุกหมู่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล.ยังประสบปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก

 

 

 

-        พื้นที่ทุกหมู่บ้านในเขต

องค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

 

 

 

-          หมู่ 8,9 ,10

 

 

 

 

 

- องค์การบริหารส่วนตำบล.จัดงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงตลอดจนซ่อมแซมถนนในเขตตำบลนาเลียงอย่างต่อเนื่องรวมทั้งก่อสร้างถนนคอนกรีต/ลาดยางเพิ่มขึ้น

 

 

- องค์การบริหารส่วนตำบล. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มขึ้น

 

 

 

 

 

- ขยายเขตประปา/ก่อสร้างประปาเพิ่มเติม

- จัดหาภาชนะเก็บน้ำ

-องค์การบริหารส่วนตำบลได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการแก้ไข

 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใหญ่ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา

พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย

แนวทางการแก้ไข

๑.๔  ขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

      ลักษณะของปัญหา

- ขาดแคลนแหล่งน้ำขนาดใหญ่เพื่อใช้สำหรับการเกษตร

- ในบางหมู่บ้านมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอในฤดูแล้ง

 

 

 

-พื้นที่บางหมู่บ้าน

ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

 

- จัดสรรงบประมาณในการขุดลอกห้วย,หนอง,คลอง,บึง ในพื้นที่การเกษตร,ขุด

- เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร,ก่อสร้างท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร, คลองระบายน้ำ

๓.  ปัญหาด้านสังคมและสาธารณสุข

     ลักษณะของปัญหาด้านสังคม

-        ปัญหายาเสพติดระบาดในกลุ่มเยาวชน และนักเรียน โดยเฉพาะ ยาบ้า ยาอี

-       ปัญหาอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท ซึ่งเกิดจากการดื่มสุราและของมึนเมา ทำให้ขาดสติ คึกคะนอง

-       ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การลักขโมย

 

 

 

 

 

 

     ลักษณะของปัญหาด้านสาธารณสุข

-  ขาดแคลนสถานที่ออกกำลังกาย/ลานกีฬา/สวนสาธารณะ

-  การใช้ยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์

-       สารเคมีตกค้างในอาหาร

 

 

-   ประชาชน เยาวชน และนักเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใหญ่

 

 

 

 

 

 

-เด็ก เยาวชน ประชาชนในตำบล

 

 

 

 

 

 

 

-        นโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบล.ดำเนินการเชิงรุกร่วมกับฝ่ายปกครองและตำรวจ ในการป้องปราม ตรวจค้น จับกุมผู้เสพ/ผู้ค้า และบำบัดกลุ่มผู้ติดยาและกลุ่มเสี่ยง

-        แต่งตั้ง อปพร.ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในเทศกาลต่างๆ

-        งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น

 

องค์การบริหารส่วนตำบล. จัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ

-        ก่อสร้างลานกีฬา/สวนสาธารณะประจำตำบล

-        ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิการปฏิบัติงานของ อสม.ประจำหมู่บ้าน

4. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลักษณะของปัญหา

-  สถานที่ใช้บริการด้านข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง ไม่มีห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้/ ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน

-  กระแสโลกาภิวัฒน์และการสื่อสารไร้พรมแดนนำวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมและครอบครัว ทำให้ละทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิม

-  ขาดการให้ความรู้ทางศาสนาและพัฒนาจริยธรรมแก่ประชาชน

 

 

 

- เด็กและเยาวชน

- นักเรียนในสถานศึกษา

- เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก

      

 

 

 

- องค์การบริหารส่วนตำบล.จัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น

 - จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างแหล่งเรียนรู้ประจำตำบล/ห้องสมุดชุมชน/ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใหญ่ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา

พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย

แนวทางการแก้ไข

 

5.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ลักษณะของปัญหา

-  ปัญหาปริมาณขยะในเขตชุมชน/ทางสาธารณะ เพิ่มขึ้นทุกปี

-  ห้วย หนอง คลอง บึง ตื้นเขิน ขาดการดูแลบำรุงรักษา

-  ดินเสื่อมสภาพจากการใช้สารเคมี

และปัญหาดินเค็ม

 

 

 

-   ชุมชน/ทางสาธารณะ

-   ที่สาธารณะ ลำคลอง

 

 

 

- องค์การบริหารส่วนตำบล.จัดหาที่รองรับขยะ ที่อาจมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

- รณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกการใช้วัสดุจากธรรมชาติแทนขยะที่ย่อยสลายยาก และเกิดมลพิษ

-  องค์การบริหารส่วนตำบล.จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูกป่า การปลูกหญ้าแฝก การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น

 

 

6.  ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร

     ลักษณะของปัญหา

-    งบประมาณมีไม่เพียงพอ

-    ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

 

 

 

 

 

 

-   ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/พนักงานและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

 

 

 

 

-        จัดสรรงบประมาณในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

-        เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ

-        การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการเมือง การปกครอง

 

 

 

 

 

 


view