สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในรอบ 6 เดือนประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

เรื่อง  รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในรอบ 6 เดือน

***************************************

               

                    ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ได้จัดทำและประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ในระยะเวลา 4 ปี ซึ่งได้ประกาศใช้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 นั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงเป็นไปด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมภิบาล รวมถึงให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่วสารตลอดจนสามารถติดตามและตรวจสอบการ ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ จึงประกาศผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตการ ตาม แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) รายละเอียดผลการดำเนินการตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

                    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                     ประกาศ ณ วันที่  3 เมษายน พ.ศ. 2562

 

 

 

             

            (นายสมพงษ์  ไชยศรี)

                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

view