สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี


บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ   งานนโยบายและแผน  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง  โทร /โทรสาร0-425-83133

ที่ นพ  74901.02 /               วันที่       4 เมษายน 2562

เรื่อง    รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ประจำปี

          งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค.2561 – 30 เม.ย. 2562)

 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

         

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง  ต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564 ) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนเลียง โดยให้แต่ละหน่วยงานศึกษารายละเอียดและปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ

                   ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากกตามเอกสารแนบท้าย

 

                    เพื่อให้การติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี

(พ.ศ.2561 -2564) สู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ จึงห็นความนำเรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงทราบ

 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติปิดประกาศ                                                                                              

 

                                                           (ลงชื่อ)

                                                                      ( นางสาวประภา  กุลวงษา )

                                                              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

 

ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน______________                 ความเห็น/คำสั่ง ของปลัด อบต.___________

     ________________________________                           __________________________________

         (ลงชื่อ)                                                   (ลงชื่อ)

                    (  นางสาวจิตตรี สิริขจรคุณ )                                ( นางกัลยา  ขันทองคำ )

                         หัวหน้าสำนักปลัด                                ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

      

 

 

 

 

›     อนุมัติ                         ไม่อนุมัติ

 

 

 (ลงชื่อ)

( นายสมพงษ์  ไชยศรี )

                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

 

view