สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แผนปฏบัติการป้องกันการทุจริต

ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

มิติ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”

เป้าหมาย 1. การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

 

เป้าหมาย

 

งบประมาณ

 

ระยะเวลาสนับสนุน

ผู้รับผิดชอบ/

ดำเนินการ

1. การปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน

1.โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำ

 ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค.61- 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

2.โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง

พนักงานจ้าง

 ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค.61- 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด,คลัง,ช่าง

2.ประพฤติตามประมวลจริยธรรม

1.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร,สมาชิกสภา,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้างอบต.นาเลียง

ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำ

 ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค.61- 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

3. การไม่กระทำให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์/ผลประโยชน์ทับซ้อน

1.กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรของอปท.

ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำ

 ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค.61- 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

1.มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”

ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำ

40,000

1 ต.ค.61- 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

 เป้าหมาย 2. การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

 

เป้าหมาย

 

งบประมาณ

 

ระยะเวลาสนับสนุน

ผู้รับผิดชอบ/

ดำเนินการ

1. การรักษาประโยชน์สาธารณะ

1.โครงกรส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้นำชุมชน,เยาวชนในพื้นที่ตำบลนาเลียง

10,000

1 ต.ค.61- 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

 เป้าหมาย 3. การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

 

เป้าหมาย

 

งบประมาณ

 

ระยะเวลาสนับสนุน

ผู้รับผิดชอบ/

ดำเนินการ

1. ในความซื่อสัตย์สุจริต

1.โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต

เยาวชนตำบลนเลียง

2,000

1 ต.ค.61- 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

2.โครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพความเข้มแข็งชุมชน

ผู้นำครอบครัวในพื้นที่ตำบลนาเลียง

20,000

1 ต.ค.61- 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

2.ให้มีจิตสาธารณะ

3.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาภาคฤดูร้อน

เด็กและเยาวชนตำบลนเลียง

20,000

1 ต.ค.61- 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

มิติ 2 “การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต”

เป้าหมาย 1. แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

 

เป้าหมาย

 

งบประมาณ

 

ระยะเวลาสนับสนุน

ผู้รับผิดชอบ/

ดำเนินการ

1. แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

1.กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะผู้บริหารอบต. และพนักงานนาเลียง

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค.61- 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

เป้าหมาย 2. สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

 

เป้าหมาย

 

งบประมาณ

 

ระยะเวลาสนับสนุน

ผู้รับผิดชอบ/

ดำเนินการ

1. สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุรธรรม

1.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล

ผู้บริหารอบต. และพนักงานนาเลียง

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค.61- 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

1.มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกอบต. ปลัดอบต. และหัวหน้าส่วนราชการ

ผู้บริหารอบต. และพนักงานอบต.ฃนาเลียง

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค.61- 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

1.กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”

ผู้บริหารอบต. และพนักงานอบต.นาเลียง

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค.61- 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

2. สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงินงบประมาณ การจัดหาพัสดุฯ โดยยึดถือตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด

1.กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี”

ผู้บริหารอบต. และพนักงานอบต.นาเลียง

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค.61- 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

2.กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ

ผู้บริหารอบต. และพนักงานอบต.นาเลียง

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค.61- 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

3.กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”

ผู้บริหารอบต. และพนักงานอบต.นาเลียง

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค.61- 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

4.โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง

 

 

 

 

เป้าหมาย 2. สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

 

เป้าหมาย

 

งบประมาณ

 

ระยะเวลาสนับสนุน

ผู้รับผิดชอบ/

ดำเนินการ

3.สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึกพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ

1.กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ

ประชาชนทั่วไป

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค.61- 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

2.โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ประชาชนทั่วไป

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค.61- 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

3.กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ

ประชาชนทั่วไป

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค.61- 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

4.มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน

ประชาชนทั่วไป

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค.61- 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

 

เป้าหมาย 3. มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

 

เป้าหมาย

 

งบประมาณ

 

ระยะเวลาสนับสนุน

ผู้รับผิดชอบ/

ดำเนินการ

1.จัดทำแผนภูมิขึ้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ บริการประชาชน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.กิจกรรมลดขึ้นตอนการปฏิบัติงาน

ประชาชนทั่วไป

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค.61- 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

2.โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

ประชาชนทั่วไป

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค.61- 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

2. มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยกับการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

รองนายกอบต., ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการพนักงานส่วนตำบล

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค.61- 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

 

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

 

เป้าหมาย

 

งบประมาณ

 

ระยะเวลาสนับสนุน

ผู้รับผิดชอบ/

ดำเนินการ

 

4.มาตการมอบอำนาจของนายก อบต.

รองนายกอบต., ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการพนักงานส่วนตำบล

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค.61- 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

5.มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกอบต. ปลัดอบต.และหัวหน้าส่วนราชการ

 

 

 

 

 

เป้าหมาย 4. การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

 

เป้าหมาย

 

งบประมาณ

 

ระยะเวลาสนับสนุน

ผู้รับผิดชอบ/

ดำเนินการ

1. ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น

1.กิจกรรมเชิดชูเกียรตประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ

สมาชิกอบต. ผู้นำชุมชน  ประชาชนทั่วไป

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค.61– 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

2. ย่กย่องเชิดชูเกียรติที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

2.กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกอบต. ผู้นำชุมชน  ประชาชนทั่วไป

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค.61– 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

 

เป้าหมาย 5. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งตรวจสอบพบการทุจริต

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลาสนับสนุน

ผู้รับผิดชอบ/

ดำเนินการ

1. ดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี

1.มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”

 

นายกอบต. พนักงานส่วนตำบล

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค.61– 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

 

เป้าหมาย 5. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งตรวจสอบพบการทุจริต

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

 

เป้าหมาย

 

งบประมาณ

 

ระยะเวลาสนับสนุน

ผู้รับผิดชอบ/

ดำเนินการ

 

1.กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง”

นายกอบต. พนักงานส่วนตำบล

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค.61– 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

2. มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการจังหวัด อำเภอที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

1.กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

นายกอบต. พนักงานส่วนตำบล

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค.61– 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

 

1.มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”

(3) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

 

นายกอบต. พนักงานส่วนตำบล

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค.61– 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

3. ดำเนินการให้มีเจ้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ

 

1.มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ”

นายกอบต. พนักงานส่วนตำบล

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค.61– 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

 

มิติ 3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

เป้าหมาย 1. จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

 

เป้าหมาย

 

งบประมาณ

 

ระยะเวลาสนับสนุน

ผู้รับผิดชอบ/

ดำเนินการ

1. จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

 

1.โครงการจัดทำค่าบริการพื้นที่เว็ปไซต์รายปีและค่าธรรมเนียมขื่อโมเมนเนมรายปี เว็ปไซต์ ของ อบต.

นาเลียง

อบต.นาเลียง

11,000

1 ต.ค.61– 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

2.กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง”

พนักงานส่วนตำบลอบต.นาเลียง

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค.61– 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

3.โครงการให้ความรู้ ให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลและประชาชนทั่วไป เรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”

พนักงานส่วนตำบลอบต.นาเลียง

20,000

1 ต.ค.61– 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริการงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้

1.กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของส่วนตำบล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”

ประชาชนทั่วไป

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค.61– 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

 

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

 

เป้าหมาย

 

งบประมาณ

 

ระยะเวลาสนับสนุน

ผู้รับผิดชอบ/

ดำเนินการ

3. มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราขการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน                           

1.โครงการจัดทำวารสารระชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร

ประชาชนทั่วไป

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค. 60– 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

 

เป้าหมาย 2. การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

 

เป้าหมาย

 

งบประมาณ

 

ระยะเวลาสนับสนุน

ผู้รับผิดชอบ/

ดำเนินการ

1. มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น

1โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชน

ส่วนราชการ,พนักงาน,ประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาเลียง

20,000

1 ต.ค. 60– 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

 

2.กิจกรรมการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

ประชาชนทั่วไป

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค. 60– 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

3. มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกได้โดยสะดวก

1.โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงเคลื่อนที่

ส่วนราชการ,ส.อบต.,ผู้นำชุมชน, ประชาชน ฯลฯ

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค. 60– 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

มีรายงานหรือแจ้งเป็นหลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบถึงการได้รับรื่องระยะ

เวลาและผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

1.กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค. 60– 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

 

เป้าหมาย 3.การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

 

เป้าหมาย

 

งบประมาณ

 

ระยะเวลาสนับสนุน

ผู้รับผิดชอบ/

ดำเนินการ

1. ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ

 

1.มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

 

ส่วนราชการ,พนักงาน,ประชาคม,ตัวแทนผู้นำชุมชน ฯลฯ

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค. 60– 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

2.กิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล ประจำปี

 

ส่วนราชการ,พนักงาน,ประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาเลียง

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค. 60– 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

3.กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน

 

ส่วนราชการ,พนักงาน,ประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาเลียง

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค. 60– 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

2.ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ

 

1.มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

 

ผู้บริหาร,พนักงาน,ประชาคม

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค. 60– 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด,คลัง,ช่าง

3.ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

1.กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

ผู้บริหาร,พนักงานส่วนตำบล

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค. 60– 30 ก.ย. 62

 

มิติ 4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป้าหมาย 1. มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

 

เป้าหมาย

 

งบประมาณ

 

ระยะเวลาสนับสนุน

ผู้รับผิดชอบ/

ดำเนินการ

1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล

 

1.มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล

 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค. 60– 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

2.โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ประจำปี

 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค. 60– 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

3.โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค. 60– 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

2. มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการให้มีการจัดทำแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล

 

1.กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค. 60– 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

 

เป้าหมาย 2. การสนับสนุนให้ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

 

เป้าหมาย

 

งบประมาณ

 

ระยะเวลาสนับสนุน

ผู้รับผิดชอบ/

ดำเนินการ

1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง

 

1.มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย

 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค. 60– 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

2.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ

 

1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค. 60– 30 ก.ย. 62

กองคลัง

3.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับดูแลจัดหาพัสดุ

 

1.กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน

 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค. 60– 30 ก.ย. 62

กองคลัง

 

เป้าหมาย 3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

 

เป้าหมาย

 

งบประมาณ

 

ระยะเวลาสนับสนุน

ผู้รับผิดชอบ/

ดำเนินการ

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้

1.กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น

สมาชิกอบต.

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค. 60– 30 ก.ย. 62

กองคลัง

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

 

เป้าหมาย

 

งบประมาณ

 

ระยะเวลาสนับสนุน

ผู้รับผิดชอบ/

ดำเนินการ

2.ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

 

1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

สมาชิกอบต.

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค. 60– 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

 

เป้าหมาย 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ ทุจริต

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

 

เป้าหมาย

 

งบประมาณ

 

ระยะเวลาสนับสนุน

ผู้รับผิดชอบ/

ดำเนินการ

ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต

 

1.มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน

ประชาชนทั่วไป

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค. 60– 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

2.มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต

ส่วนราชการ,ประชาชนทั่วไป

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค. 60– 30 ก.ย. 62

สำนักปลัด

บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

1.กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต

ส่วนราชการ,ประชาชนทั่วไป

 

 

สำนักปลัด,กองช่าง

 

view