สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

*************************************

                   เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รองรับภารกิจขององค์กรตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

                   องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ดังนี้

                   1. ด้านการสรรหา (Recruitment)

                       องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง โดยสำนักงานปลัดดำเนินการวางแผนอัตรากำลังคนสรรหาคนตามคุณสมบัติที่กำหนดและเลือกสรรคนดีคนเก่ง เพื่อปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

                       แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

                       1.1 จักทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการกำหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่รองรับต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

                       1.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนสรรหาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือสูญเสียกำลังคน โดยมุ่งเน้นให้มีอัตราว่างไม่เกินร้อยละ 6 ของบุคลากรทั้งหมด

                       1.3 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศทางเว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ปิดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มแรงงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                       1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรจากหัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบงานของตำแหน่งที่สรรหาและเลือกสรร ให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนั้นทั้งภายในหรือภายนอก เพื่อให้สามารถเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและเป็นคนดี สอดคล้องตามภารกิจของแต่ละส่วนราชการ

                   2. ด้านการพัฒนา (Development)

                       องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง โดยสำนักงานปลัดดำเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากรเตรีนมความพร้อมของข้าราชการและพนักงานจ้าง พัฒนาความรู้ ทักษะและสรรนะ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                   แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

                       2.1 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องตามความจำเป็นและความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในทุกส่วนราชการ

                       2.2 จัดทำเส้นทางการพัฒนาบุคลากร(Training and Development Roadmap) เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละตำแหน่ง

                       2.3 สร้างหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบ E-learning เพื่อให้บุคลากรใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลาอย่างเป็นระบบ

                       2.4 นำระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาใช้เป็นระบบงานพัฒนาบุคคล(Human Resource Development System : HRDS)

                      2.5 ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเองด้วยแผนพัฒนารายบุคคล(E-IDP) ผ่านระบบ HRDS

                      2.6 การจัดให้มีการประเมินข้าราชและพนักงานจ้าง ตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ ทักษะ และสรรถนะที่กำหนด

                      2.7 การให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

                   3. ด้านการรักษาไว้ (Retention)

                       องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง โดยสำนักงานปลัดต้องวางแผนกลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างที่มีประสิทธิภาพและยกย่อง ชมเชยบุคลากร เพื่อให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

                       แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

                       3.1 จัดทำ ดำเนินการและรายงานผลตามกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลรวมทั้งเผยแพร่ไว้ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

                       3.2 พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมุ่งเน้นพัฒนาทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้าน การทำงาน

                               2) ด้านชีวิตส่วนตัว 3) ด้านสังคม และ 4) ด้านเศรษฐกิจ

                       3.3 จัดทำเส้นทางก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนให้ข้าราชการทุกส่วนรับทราบ

                       3.4 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย

                       3.5 จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชยบุคลากร เช่น การคัดเลือกบุคคลและส่วนราชการต้นแบบเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ผูกพันระหว่างบุคลากรกับผู้บริหาร และหากมีบุคลากรที่ประพฤติดีสมควรแก่การเป็นแบบอย่าง

                       3.6 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงกำหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนของข้าราชการ เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจเป็นไปตามช่วงเวลาที่กำหนด

                   4. ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization)

                       องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง โดยทุกส่วนราชการต้องร่วมมือกันในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม กำกับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ

                       4.1 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมทั้งควบคุม กำกับ  ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลคุณธรรมของข้าราชการ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ หากผู้ใต้บังคับบัญชากระทำความผิดหรือทุจริตให้รายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

                       4.2 การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งต่างๆจะยึดความรู้ ความสามารถและประโยชน์สูงสุด

                             จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไปกัน

                                      ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

                                                          (นายสมพงษ์  ไชยศรี)

                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

 

                  

view