สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ประจำปี 2562

ประกาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

เรื่อง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง 

ประจำปี  2561

                                ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน   ประจำปี  2561  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง  เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 ข้อ 26,ข้อ 27 และหนังสือที่ มท 0810.3/ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 – 25664)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

                        ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ  26(2)  แห่งระเบียบดังกล่าว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง   ประจำปี   2561       

ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

                        จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่   25   กันยายน    พ.ศ.   2561

 

                                                                                                             (ลงชื่อ)

          ( นายสมพงษ์  ไชยศรี )

         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

 

 

ส่วนที่ ๑

บทนำ

 

.๑ บทนำ

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี  และแผนการดำเนินงานประจำปี โดยหลังจากจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีขึ้นตามระเบียบฯข้อ ๒๖ และให้จัดทำเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการ หรือได้รับแจ้งแผนงาน โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลในปีงบประมาณนั้น ตามระเบียบฯ ข้อ  ๒๗

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่มีการรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์การบริหารส่วนตำบลและเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้ทราบถึงโครงการ กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงานโครงการ ในแผนการดำเนินงาน โดยแผนการดำเนินงาน มีลักษณะสำคัญ คือ

๑.เป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง  หลังจากได้มีการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสร็จสิ้นแล้ว (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

          ๒.เป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ

          ๓. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอื่น  ๆ  ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

          ๔.แสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินการจริง  ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑.เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง และหน่วยงานต่างๆ ที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

๒.เพื่อให้ท้องถิ่นมีทิศทางการทำงานเชิงปฏิบัติการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ

๓.เพื่อให้การติดตามประเมินผลงาน โครงการมีความชัดเจนสะดวกมากขึ้น

.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ๒๖  และข้อ  ๒๗  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทำแผนการดำเนินงาน  โดยมีขั้นตอน  ดังนี้

1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง  หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบล แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี และปิดประกาศเผยแพร่แผนการดำเนินงานประจำปี ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้  และต้องปิดประกาศไว้ให้ประชาชนรับทราบอย่างน้อยสามสิบวัน

1.4 ระยะเวลาในการทำแผนดำเนินงาน

แผนดำเนินงานต้องจัดทำให้เสร็จภายใน เดือนตุลาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ หรือภายในสามสิบ

วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนการ ส่วนภูมิภาพ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

สำหรับการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

 

1.5 ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังนี้

1. บรรลุจุดมุ่งหมาย การวางแผนดำเนินงานจะมีจุดมุ่งหมายปลายทางเพื่อให้องค์การบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดให้ การกำหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผน ถ้าจุดมุ่งหมายที่กำหนดมีความชัดเจนจะช่วยให้การบริหารงานมีทิศทางตรงไปยังจุดมุ่งหมาย ที่กำหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี

2. ประหยัด การวางแผน การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญา เพื่อคิดวิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานในฝ่ายต่าง ๆ มีการประสานกันดี กิจกรรมดำเนินมีความต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ที่ทำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่านับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์กร

3. ลดความไม่แน่นอน การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลงเพราะการวางแผนเป็นงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต การวางแผนที่มีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการ วิเคราะห์

พื้นฐาน ของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้ว ทำการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตและได้หาแนวทางพิจารณา

ป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว

4. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้กำหนดหน้าที่การควบคุมขึ้น ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการคู่กันอาศัยซึ่งกันและกัน

กล่าวคือถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่าแผนกำหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม

5. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ การวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจและเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้เนื่องจากขณะที่ฝ่ายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเป็นการระดมปัญญาของคณะ ผู้ทำงานด้านการวางแผน ทำให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และ ความคิด

สร้างสรรค์ นำมาใช้ประโยชน์แก่องค์กร และยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผู้บริหาร

6. พัฒนาแรงจูงใจ ระบบการวางแผนที่ดี จะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจ ในการทำงานของผู้บริหารและยังเป็นการสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วยเพราะเขารู้อย่างชัดเจนว่าองค์กรคาดหวังอะไรบ้าง นอกจากนั้น การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึก และพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสำหรับผู้บริหารในอนาคต

7. พัฒนาการแข่งขันการวางแผนที่มีประสิทธิภาพทำให้มีการแข่งขัน มากกว่าองค์กรที่ไม่มีการ

วางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการทำงาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

8. ทำให้เกิดการประสานงานทีดี การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ทำให้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดวางไว้ไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกันมีการจัดประสานงานในฝ่าย

 ต่างๆ ขององค์กรเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์กร

9. ทำให้แนวทาง ในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

10. ทำให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากขึ้น

 

 

**********************************

ส่วนที่ 2

สรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน

 

ผ.01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

จำนวนโครงการที่ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด

จำนวน                งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด

หน่วยดำเนินการ

 

1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน                  1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 

3

 

100

 

 

70,000

 

100

 

สำนักปลัด

 

รวม

3

100

70,000

100

 

 

2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                       2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 

7

 

58.33

 

1,733,000

 

72.08

 

กองช่าง

 

           2.2 แผนงาน  เคหะและชุมชน

5

41.66

671,000

27.91

กองช่าง

 

รวม

12

100

2,404,000

100

 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข                                                                                      3.1  แผนงานงบกลาง

 

4

 

36.36

 

4,932,200

 

93.82

 

สำนักปลัด

 

          3.2  แผนงานสาธารณสุข

2

18.18

195,000

3.70

สำนักปลัด

 

          3.3   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

3

27.27

30,000

0.57

สำนักปลัด,กองช่าง

 

          3.4 แผแผนงานการรักษาความสงบภายใน

2

18.18

99,600

1.89

สำนักปลัด

 

รวม

11

100

5,256,800

100

 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

จำนวนโครงการที่ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการ

ทั้งหมด

จำนวน                งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด

ผ.01

หน่วย

ดำเนินการ

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

 

 

 

 

 

    4.1 แผนงานการศึกษา

10

55.55

3,172,570

89.68

สำนักปลัด

    4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

8

44.44

365,000

10.31

สำนักปลัด

รวม

18

100

3,537,570

100

 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

        และส่งเสริมการท่องเที่ยว                                                           

     5.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

 

2

 

100

 

20,000

 

 

100

 

สำนักปลัด

รวม

2

100

20,000

100

 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการเมือง  การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

 

7

 

35

 

285,000

 

 

61.71

 

 

สำนักปลัด,กองคลัง

    6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

8

40

131,000

28.36

สำนักปลัด

    6.3 แผนงานการศึกษา

1

5

21,000

4.54

สำนักปลัด

    6.4 แผนงานเคหะและชุมชน

4

20

24,800

5.37

กองช่าง

รวม

20

100

461,800

100

 

รวมทั้งสิ้น

66

100

11,750,170

100

 

 

ส่วนที่   ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  

ผ.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน

                        1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยดำเนินการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1

โครงการถั่วลิสงพันธุ์ดี ประเพณีสู่ขวัญควาย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการอบรมการปลูกและแปรรุปถั่วลิสง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)หน้า 132 ลำดับที่ 9

 

50,000

 

ตำบลนาเลียง

 

     สำนัก        ปลัด

สว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

โครงการส่งเสริมและดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561- 2564) หน้า 130 ลำดับที่ 1

 

 

10,000

 

 

ตำบลนาเลียง

 

 

     สำนัก        ปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผ.02

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยดำเนินการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

3

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการให้มีความรู้เพื่อช่วยเหลือตนเองได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 133 ลำดับที่ 13

10,000

ตำบลนาเลียง

    สำนัก         ปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ผ.02

องค์การบริการบริหารส่วนตำบลนาเลียง

2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

            2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยดำเนินการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านนาเลียงน้อย

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเหนือ – นาเลียงน้อย หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ0.00 – 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท1 – 01 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 138

 

 

 

 

 

 

162,000

 

 

 

 

 

 

หมู่ 8

 

 

 

 

 

 

กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านนาสามัคคี

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสามัคคี หมู่ที่ 9 – บ้านนาเลียงน้อย หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  300 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00 – 0.50 เมตร ตามแบบ

 

 

   162,000

 

 

หมู่ 9

 

 

   กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ.02

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยดำเนินการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

 

 

มาตรฐานกรมการปกครอง ท1 – 01 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3 บ้านนามน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 12 เมตรยาว 8 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร ตามมาตรฐาน มข. 2527 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 199

 

 

493,000

 

 

หมู่ 3

  

 

    กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ก่อสร้าฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6 บ้านนาอุดม

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 8 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตรพร้อมถมคันคูดิน ตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 และป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 199

 

 

498,000

 

 

หมู่ที่ 6

  

 

    กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ.02

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยดำเนินการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

5

ค่าก่อสร้างถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งตะวัน

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยตกแต่งถนนลูกรัง กว้าง 3 เมตร ยาว 490 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 139

 

 

138,000

 

 

หมู่ที่ 12

  

 

    กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ค่าปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโพนสวรรค์

เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดินลูกรังขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร ความหนาตามสภาพพื้นที่หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศ์กเมตร พร้อมท่อขนาดหน้า 0.30 (มอก.ชั้น 3) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 135

 

 

60,000

 

 

หมู่ที่ 7

  

 

   กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านนาเลียง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเลียง ทิศตะวันตก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

 

220,000

 

หมู่ที่ 1

 

   กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยดำเนินการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

 

 

จำนวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท1 – 01 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564)หน้า 136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2  แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยดำเนินการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

9

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก      หมู่ที่ 4

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด 2 ช่องๆ กว้าง 1.50 x1.50 เมตร ยาว 3 เมตรพร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 136

 

180,000

 

หมู่ 4

 

 กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างร่องระยายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร(รวมความหนามของผนังสองข้าง) สูง 0.50 เมตร(รวมความหนาของพื้น

 

139,000

 

หมู่ 11

 

กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ.02

 

2.2  แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยดำเนินการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

 

 

และฝาปิด) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 4 ท่อน รวมความยาวไม่น้อยกว่า 75 เมตร สายข้างบ้านนางจันมา คนครอง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พศ.2561 – 2564) หน้า 145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านนาฮุม

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร (รวมความหนาของผนังทั้งสองข้าง) ลึกื 0.50 เมตร(รวมความหนาของพื้นที่และฝาปิด) ยาว 85 เมตรสายข้างศาลาเอนกประสงค์ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 144

 

 

161,000

 

 

  หมู่ 2

 

 

  กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ.02

 

   2.2  แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยดำเนินการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

12

โครงการเทพื้นยกระดับร่องระบายน้ำ หมู่ 11  บ้านโพนทอง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเทพื้นยกระดับร่องระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร หนา 0.08 เมตร ยาว 75 เมตร ยกระดับร่องระบายน้ำให้สูงขึ้นสายหน้าบ้านนางจันมา คนครองไปบ้านนางบน พ่อสิงห์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 144

 

 

30,000

 

 

หมู่ 11

 

 

กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

เปลี่ยนฝาปิดร่องระบายน้ำ(ฝาเหล็ก) หมู่ที่ 10 บ้านนาเจริญ

เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนฝาปิดร่องระบายน้ำจากฝาปูนเป็นฝาเหล็ก ขนาดความยาว 123 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 146

 

161,000

 

หมู่ 2

 

กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ผ.02

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

            3.1  แผนงานงบกลาง

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยดำเนินการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1.

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)หน้า 153 ลำดับที่ 10

 

 

3,205,200

 

 

ตำบล   นาเลียง

 

 

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

เบี้ยยังชีพคนพิการ

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ จำนวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า153 ลำดับที่11

 

 

1,632,000

 

 

ตำบล   นาเลียง

 

 

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินผู้ป่วยเอดส์ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า64 ลำดับที่41

 

    30,000

 

ตำบล   นาเลียง

 

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ.02

            3.1  แผนงานงบกลาง

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยดำเนินการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

4.

สำรองจ่าย

เพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ ในกรณีฉุกเฉิน ของตำบลนาเลียง

 

65,000

 

 

พื้นที่ตำบลนาเลียง

 

สำนักปลัดกองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        3.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยดำเนินการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

5.

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

-ค่าซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควันและวัสดุทรายอะเบท เป็นเงิน 65,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 178 ลำดับที่ 3

- ค่าจัดซื้อวัคซีนและเวชภัณฑ์ป้องกั้นโรคพิษสุนัขบ้า เป็นเงิน 40,000 บาทปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 179 ลำดับที่ 5

 

 

105,000

 

 

ตำบล   นาเลียง

 

 

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ.02

       3.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยดำเนินการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

6.

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เพื่ออุดหนุนตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ตั้งไว้ 12 หมู่บ้าน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 158 ลำดับที่ 23

 

90,000

 

ตำบล   นาเลียง

 

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยดำเนินการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

7.

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนาเลียง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 157 ลำดับที่19

10,000

ตำบล   นาเลียง

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

โครงการส่งเสริมและให้ความรู้เด็กเรื่องเอดส์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและให้ความรู้เด็กเรื่องเอดส์

10,000

ตำบล   นาเลียง

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ.02

 

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยดำเนินการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

9.

โครงการอบรมและส่งเสริมกลุ่มผู้สูงอายุตำบลนาเลียง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและส่งเสริมกลุ่มผู้สุงอายุตำบลนาเลียงในการให้ความรู้ในด้านดูแลสุขภาพตนเอง การร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) หน้า 159 ลำดับที่ 21

10,000

ตำบล   นาเลียง

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ.02

3.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยดำเนินการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

10

โครงการบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงกรบริการประชาชนของศูนย์ อปพร.ตำบลนาเลียง และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่มระหว่างปฏิบัติงานรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

 

89,600

 

 

ตำบล     นาเลียง

 

 

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

โครงการป้องกันเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติดดเช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เป็นต้น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 154 ลำดับที่ 13

 

 

10,000

 

 

ตำบล

นาเลียง

 

 

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผ.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  กีฬาและนันทนาการ

                        4.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยดำเนินการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1.

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.2561-2564)                         - ค่าจัดทำอาหารกลางวัน (ศพด.ถ่ายโอนจาก พช.)จำนวน 269,500 บาทปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.2561-2564)   หน้า 182         -  ค่าจัดทำอาหารกลางวัน(ศพด.กรมศาสนา) จำนวน 171,500 บาทปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.2561-2564)   หน้า 182                           - ค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอน(รายหัว)  จำนวน  134,300 บาท

 

 

 

 

575,300

 

 

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3ศูนย์

     

 

 

 

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

ผ.02

     4.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยดำเนินการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2.

ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียน 4 แห่ง

ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน 4 แห่ง จัดสรรให้กับเด็กอนุบาล – ป. 6 จำนวน 260 วัน (อัตราละ 7.82 บาท) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 160

 

 

874,280

 

โรงเรียน 4 แห่ง ในตำบลนาเลียง

 

    

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้ศูนย์เด็กเล็ก

ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3 ศูนย์ จำนวน 260 วัน (อัตราคนละ 7.82 บาท)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.2561 -2564)  หน้า 160

182,990

ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กทั้ง

3 ศูนย์

     สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ.02

            4.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยดำเนินการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

4.

กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 154 ลำดับที่ 4

 

 

50,000

 

 

ตำบล         นาเลียง

    

 

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีของตำบลนาเลียง เช่น ค่าขนม ค่าของขวัญ ของรางวัลและค่าใช้จ่ายตามความเป็นอื่นๆ ที่เข้าร่ายจ่ายประเภทนี้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 154 ลำดับที่ 6

 

 

50,000

 

 

ตำบล          นาเลียง

 

 

 

 

 

 

    

 

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ.02

         4.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยดำเนิน การ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

6.

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนทั้ง 4 แห่ง คนละ 20 บาท/วัน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า182 ลำดับที่ 1

 

1,360,000

 

โรงเรียน 4 แห่ง ในตำบลนาเลียง

    

    สำนัก     ปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

โครงการส่งเสริมเลี้ยงไก่

พันธุ์ไข่

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีตามโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 195 ลำดับที่ 17

 

20,000

 

โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี

                  

    สำนัก   ปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

โครงการแสวงหาความรู้ อยู่กับการพัฒนาตนเอง

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนนามนดงติ้ววิทยาตามโครงการปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564)หน้า 194 ลำดับที่ 15

 

20,000

 

โรงเรียนนามนดงติ้ววิทยา

   

     สำนัก    ปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ.02

          4.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยดำเนิน การ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

9.

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านหนองคองตามโครงการปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า 190  ลำดับที่ 11

 

20,000

 

โรงเรียนบ้านหนองคอง

 

    สำนัก    ปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านนาเลียงตาทมโครงการปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)หน้า 184 ลำดับที่ 5

 

20,000

 

โรงเรียนบ้านนาเลียง

 

    สำนัก    ปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ.02

4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยดำเนินการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

11.

แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์จังหวัดนครพนม

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์จังหวัดนครพนม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 165 ลำดับที่ 18

 

 

35,000

 

 

จังหวัดนครพนม

 

 

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอนาแก

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเนาแก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 165 ลำดับที่ 18

 

 

40,000

 

 

อำเภอนาแก

 

 

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลนเลียง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 7 คน ของอบต.นาเลียง เป็นค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล และรายจ่ายอื่นๆ ที่จ่ายในการแข่งขัน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 164 ลำดับที่ 17

 

 

50,000

 

 

ตำบลนาเลียง

 

 

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ.02

4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยดำเนินการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

14.

วัสดุกีฬา

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา ในการแข่งขันกีฬาของอบต. และใช้ในการออกกำลังกาย

30,000

พื้นที่ตำบล    นาเลียง

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนบ้านนาเลียง

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนความสามารถทางด้านกีฬา การออกกำลังกาย เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่นักเรียน ทั้ง 4 โรงเรียน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

30,000

โรงเรียนในพื้นที่ตำบลนาเลียง

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

โครงการจัดงานวันกตัญญุตา

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันกตัญญุตา ของอบต.นาเลียง ปรากกในแผนพัฒนท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 163 ลำดับที่ 12

 

 

40,000

 

 

ตำบลนาเลียง

 

 

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ.02

4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยดำเนินการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

17.

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น

เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น เช่น บุญพระเวส บุญข้าวเม่า เข้าพรรษา เป็นต้นให้คงอยู่สืบไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 163 ลำดับที่ 11

80,000

ตำบลนาเลียง

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

อุดหนุนประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟและกาชาด จังหวัดนครพนม ประจำปีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป ปรากฏในแผนพัมนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)หน้า 196 ลำดับที่ 18

60,000

จังหวัดนครพนม

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

ผ.02

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  และส่งเสริมการท่องเที่ยว       

   5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

            ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยดำเนินการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1.

โครงการส่งเสริมและรณรงค์เกี่ยวกับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและรณรงค์เกี่ยวกับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 168 ลำดับที่ 8

10,000

พื้นที่ตำบลนาเลียง

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

โครงการอบรมและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรดำเนินการตามโครงการอบรมและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 167 ลำดับที่ 7

10,000

พื้นที่ตำบลนาเลียง

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผ.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการเมือง  การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยดำเนินการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1

อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารอำเภอนาแก

อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารอำเภอ

นาแก

26,000

อำเภอ

นาแก

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

เก้าอี้พลาสติก

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก ชนิดหนาขนาด 50 x 51 x 81 ซม. จำนวน 300 ตัวๆละ 200 บาท ใช้ในกิจกรรมอบต.

60,000

อบต.     นาเลียง

     สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออก จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะตามราคากลางมาตรฐาน ครุภัณฑ์ ปี 2560 ใช้ในการลงเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อบต.

9,000

อบต.     นาเลียง

     สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

เต้นท์ผ้าใบ

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเต้นท์ผ้าใบ จำนวน 3 หลังๆ ละ 25,000 บาท ทำจากผ้าในล่อนอย่างหนา ขนาด 4x8 เมตร ทรงหน้าจั่วสูง 2.30 เมตร ผ้าใบสีเหลืองสลับสีเขียว พร้อมสกรีนตัวหนังสือ “อบต.นาเลียง” หรือตามที่อบต.กำหนด ใช้ทดแทนของเดิมที่ขาดชำรุด ใช้งานไม่ได้

75,000

อบต.     นาเลียง

     สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ.02

  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

 

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยดำเนินการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

5.

โต๊ะเอนกประสงค์แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นไม้เนื้อแข็ง พับขาได้ขนาดกว้าง 0.75 ยาว 1.50 เมตร สูง 0.70 เมตร จำนวน 40 ตัวๆ ละ 2,500 บาท

100,000

อบต.     นาเลียง

     สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

เก้าอี้สำนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานระดับไหล่ หลังสปริง  โชคแก๊ส  พิงเอนได้  ขาเหล็กชุบโครเมียม ที่นั่ง-พนักพิงบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียม แขนพลาสติกหุ้มหนังเทียม จำนวน1 ตัว

4,000

อบต.     นาเลียง

     สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

ตู้เหล็กขนาด 2 บาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน(มอก.) มีมือจับชนิดบิดมีแผ่นปรับระดับ 3 ชั้น จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท

11,000

อบต.     นาเลียง

     สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ.02

    6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยดำเนินการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

8..

ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยของอปพร.

ค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่มระหว่างการฝึกอบรม ค่าวัสดุ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการฝึกอบรมดังกล่าว ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2561 -2564)หน้า 174 ลำดับที่ 15

 

 

30,000

 

 

ตำบลนาเลียง

 

 

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลจำนวน1 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานงานป้องกัน

16,000

อบต.       นาเลียง

    สำนักปลัด          (งานป้องกัน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

วัสดุอื่น

จัดซื้อวัสดุกู้ชีพกู้ภัยของศูนย์อปพร.อบต.นาเลียง ใช้ในการช่วยเหลือประชาชน

 

40,000

 

ตำบล      นาเลียง

     

        สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก ขนาดไม้น้อยกว่า 37 x 45 x 131 cm. (กว้างxลึกxสูง)จำนวน 1 ตู้ ใช้ในการปฏิบัติงานของป้องกัน

 

4,300

 

อบต.       นาเลียง

   

สำนักปลัด          (งานป้องกัน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ.02

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยดำเนินการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

12.

ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์

เพื่อซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว ใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกัน

 

1,800

 

ตำบลนาเลียง

 

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

จัดซื้อตู้สัญญาณไฟจราจร

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้สัญญาณไฟจราจร 1 ตู้ ใช้ในงานป้องกัน อบต.นาเลียง

15,000

อบต.       นาเลียง

    สำนักปลัด          (งานป้องกัน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

จัดซื้อถังดับเพลิง 15 ออนซ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังดับเพลิง ขนาด 15 ออนซ์ จำนวน 6 ถัง เพื่อระงับอัคคีภัยในอบต.นาเลียง

 

9,000

 

ตำบล      นาเลียง

     

        สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

สายส่งน้ำดับเพลิง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 2 เส้น ขนาด 1.5 นิ้ว ความยาว 20 เมตร มีข้อต่อพร้อมใช้ในการระงับอัคคีภัย

 

    15,000

 

อบต.       นาเลียง

   

สำนักปลัด          (งานป้องกัน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ.02

6.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยดำเนินการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

16.

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำวน 1 เครื่อง ใช้ในการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา คุณลักษณ์ตามราคากลางครุภัณฑ์ปี 2560

 

21,000

 

ตำบล      นาเลียง

     

        สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ.02

6.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยดำเนินการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

17.

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ระดับไหล่ หลังปริง โชคแก๊ส พิงเอนได้ ขาเหล็กชุบโครเมียม ที่นั่ง-พนักพิงบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียม แขนพลาสติกหุ้มหนังเทียม จำนวน 1 ตัว ใช้ในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการกองช่าง

 

4,000

 

อบต.นาเลียง

     

    กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

ชั้นวางเอกสาร

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร 4 ชั้น มีช่องวางแฟ้มเอกสาร 32 ช่องผลิตจากเหล็กหนา 0.60 มิลิเมตร ล้อพลาสติก 1 ตู้ เพื่อเก็บเอกสารกองช่าง

5,000

อบต. นาเลียง

      กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ.02

6.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยดำเนินการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

19.

ตู้บานเปิดกระจกใส 4 ช่อง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเปิดกระจกใส 4 ช่องทำจากเหล็กแผ่นหนาประกอบชิ้นส่วนเป็นโครงตู้แบบเสียบล๊อกยึดโครงสร้างให้เข้มแรงด้วยสกรุเป็นแบมือจับชนิดบิด จำนวน 2 ตู้ๆละ 5,500 บาท ใช้เก็บเอกสารกองช่าง

 

 

11,000

 

 

อบต. นาเลียง

    

 

   กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิง

เพื่อจัดซื้เก้าอี้พนักพิงบุหนังพีวีซี มีที่ท้าวแขน ไฮโดรลิกปรับระดับ จำนวน 3 ตัวๆ ละ1,600 บาท ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง

 

4,800

 

อบต. นาเลียง

  

   กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

view