สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

เรื่อง  เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

...........................

                    ด้วยกระทรวงมหาดไทย  มีเจตจำนงที่จะสนับสนุนวะระแห่งชาติ  “ประเทศไทยใสสะอาด” (Clean  Thailand)  โดยแปลงแนวคิดดังกล่าวเป็น  “มหาดไทย ใสสะอาด” (Clean  Mahadthai)  ได้รณรงค์และสั่งการให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่แสวงหาผลประโยชน์และปฏิบัติโดยมิชอบตลอดถึงป้องกันไม่ให้งบประมาณแผ่นดินรั่วไหลโดยไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ

                    เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการสร้างระบบราชการที่ใสสะอาด  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงจึงขอประกาศตัวเป็นหน่วยงานใสสะอาด ตามเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ดังนี้

          1. ไม่ทำพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม  เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์นางมิชอบ  โดยปฏิบัติดังนี้

          1.1  ไม่รับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์  หรือสิ่งของในทำนองเดียวกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน  ทั้งหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน

          1.2  ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนันใดๆ หรือประโยชน์อื่น  อันเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน  ทั้งนี้  ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย  และข้อบังคับของเทศบาล  โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมแต่ละโอกาส

          1.3  ไม่เป็นตัวกลางรับหรือนำเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือองค์กรใดๆ  เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ข้อบังคับ  และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้

          2.  ในการจัดซื้อ จัดจ้าง  ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการ  มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

                                                                    

 

-2-

3. พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย  เมื่อพบเห็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่น  หรือส่อไปในแนวทางทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับองค์กร  โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

พนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ  และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

4.  ผู้ที่กระทำทุจริตและคอร์รัปชั่น  จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่ทางราชการกำหนดไว้  นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษทางกฎหมาย  หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

5.  พนักงานส่วนตำบลตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแผ่ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาและทำความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร  และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น  เพื่อให้บุคคลกรและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้  รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ

6.  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง  มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริต คอร์รัปชั่น  และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำกับบุคคลใดก็ตาม  หรือการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน

7.  นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ใช้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล  ตั้งแต่สรรหาหรือการคัดเลือกบุคคลกร  การเลือนตำแหน่ง  การฝึกอบรม  การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือน  โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารและทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีระสิทธิภาพ

8.  การรับแจ้งเบาะแส  หรือร้องเรียนการคอร์รัปชั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง  ได้มอบหมายให้มีผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส  ข้อร้องเรียนการกระทำที่มีข้อสงสัยว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นกับเทศบาล  ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้  โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส  หรือข้อร้องเรียน  พร้อมหลักฐานหรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบและแจ้งชื่อ  ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์  ที่สามารถติดต่อกันได้  ส่งมาทางช่องทางรับเรื่อง ดังนี้

8.1  แจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4258-3133  หรือทางเว็บไซด์ของทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง  www.Naleang.go.th หรือ ทาง facebook  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

8.2  แจ้งทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง  หรือยื่นส่งโดยตรงที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

บ้านโพนทอง ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก

จังหวัดนครพนม 48130

-3-

8.3  แจ้งผ่านช่องทางเว็บไซด์ของสำนักงาน  ป.ป.ช.  www.necc.go.th

9.  มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ  เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำเจตนาสุจริต  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง  จะปกปิดชื่อ  ที่อยู่  หรือข้อมูลใดๆที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล  และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ  โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น  ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้  เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน  พยาน  และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหรือหาข้อเท็จจริงไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนอันตรายใดหรือความไม่ชอบธรรมอันใดอันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส  ร้องเรียน การเป็นพยานหรือให้ข้อมูล  โดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังนายกเทศมนตรีตำบลเวียงโดยตรงทั้งนี้  ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าทีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการร้องเรียน  มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล  ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ  ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

10.  การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต  และคอร์รัปชั่น   เพื่อให้ทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงและประชาชนได้รับทราบเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงได้ดำเนินการ  ดังต่อไปนี้

10.1  ติดประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น  ให้ทุกคนในองค์การได้รับทราบ

10.2  เผยแพร่เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น  ผ่านช่องทางการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง  อาทิ  ทางเว็บไซต์  www.Naleang.go.th  และบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

                    ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                             ประกาศ  ณ  วันที่  5  เดือน มกราคม  พ.ศ.2560

                                                             

                                                             สมพงษ์  ไชยศรี

                                                          (นายสมพงษ์  ไชยศรี)

                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

view