สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศใช้แผน ปี 2562ประกาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

เรื่อง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง 

ประจำปี  2561

********************************

                    ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน   ประจำปี  2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง  เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 ข้อ 26,ข้อ 27

 

                    ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ  26(2)  แห่งระเบียบดังกล่าว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง   ประจำปี   2561      

ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

 

                    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่   24   พฤศจิกายน   พ.ศ.   2560

 

 

                                        (ลงชื่อ)

          ( นายสมพงษ์  ไชยศรี )

         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

 

 

 

view