สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ( พ.ศ.2561 – 2564 )

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

เรื่อง  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ( พ.ศ.2561 – 2564 )

------------------------------------------------------

 

          ตาม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้นเพื่อให้การดำเนินการพัฒนาจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์

          องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง  จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

ประกาศ ณ วันที่  26 เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2560

 

                                                                  (ลงชื่อ)                                   

                                                                            ( นายสมพงษ์  ไชยศรี)

                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

                                                

view