สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แผนปฏิบัติการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2562

 คำนำ

         สาธารณภัยยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากความแปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็วประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มขึ้นส่งผลให้    ความเสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว และ    ภัยจากการกระทำของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย

              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน และมีบทบาท ภารกิจในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภัยในลำดับแรก  ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      เป็นผู้อำนวยการท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นของตน  จึงถือเป็นภารกิจสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัย และพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายหลังจากสถานการณ์ภัยยุติ

              ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง   จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๙  ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  ในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ข้างเคียง ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย ได้อย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวช้อง สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากการเกิดสาธารณภัยที่มีผลต่อชีวิต ทรัพย์สินและเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ ๑

บทนำ 

สถานการณ์สาธารณภัยหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในปัจจุบัน พบว่า ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นมีความถี่และความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว พายุฤดูร้อน เป็นต้น โดยมีปัจจัยหลักมาจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การตัดไม้ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงจนเข้าสู่ภาวะโลกร้อนที่รุนแรงและรวดเร็วขึ้น การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกมีผลต่อระบบนิเวศ เช่น น้ำแข็งขั้วโลกละลายเพิ่มขึ้น สภาพอากาศแปรปรวน ร้อนจัด และอากาศที่หนาวจัด ทำให้มีหิมะปกคลุมมาก เหมือนที่กำลังเกิดขึ้นในทวีปยุโรป หรือเมื่อเกิดฝนตกในปริมาณมากเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหนัก และแผ่นดินถล่มดังที่เกิดขึ้นกับจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย

กอปรกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ คือ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่นและมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยา) เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย (มาตรา ๒๐)                 

วัตถุประสงค์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง จัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

       ๑.๑  เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับสาธารณภัยให้แก่ประชาชนและชุมชน

       ๑.๒   เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนฯ อันจะนำไปสู่การเตรียมความพร้อมและการสร้างความเชื่อมั่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

       ๑.๓   เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติให้เหลือน้อยที่สุด

       ๑.๔   เพื่อให้ประชาชนที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างทั่วถึงและทันเวลา

       ๑.๕   เพื่อบูรณาการระบบการสั่งการที่มีเอกภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

        ๑.๖   เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดี และสอดคล้องกับวัฏจักรการเกิดภัย

บทที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

 

๒.๑     ลักษณะทางภูมิศาสตร์ (ข้อมูลจากแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง)

          องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง (ที่ตั้ง สภาพภูมิประเทศ) ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑๑ บ้านโพนทอง ตำบลนาเลียง  อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ห่างจากอำเภอนาแก  ๑๒ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครพนม  ๕๔ กิโลเมตร ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    มีเนื้อที่ประมาณ  ๑๙.๖๓  ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ  ๑๒,๒๗๓  ไร่  มีลักษณะสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

               ทิศเหนือ          ติดต่อกับ     อำเภอปลาปาก

               ทิศใต้             ติดต่อกับ     ตำบลหนองสังข์

               ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ     เทศบาลตำบลพระซอง   

               ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ     ตำบลโคกสี

 

๒.๒     ประชากร (ข้อมูลจากแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง)       

               จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร    เมื่อวันที่เดือน ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง  มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น ๔,๑๐๖  คน  จำแนกเป็นชาย  ๒,๐๖๖  คน  หญิง ๒,๐๔๐ คน  มีความหนาแน่น   ๒๑๖  คนต่อตารางกิโลเมตร  และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  ๑,๑๐๕  ครัวเรือน  ซึ่งจะดูได้จากตารางเปรียบเทียบและแผนภูมิ

 

หมู่

ที่

หมู่บ้าน

/ชุมชน

ปี ๒๕๕๙

 

        ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

นาเลียง

๑๑๒

๒๐๕

๒๐๔

๔๐๙

นาฮุม

๖๒

๑๑๔

๑๑๓

๒๒๗

นามน

๘๗

๑๗๗

๑๔๗

๓๒๔

หนองกระบี่

๗๔

๑๖๓

๑๓๖

๒๙๙

หนองคอง

๑๖๐

๓๐๘

๒๙๕

๖๐๓

นาอุดม

๗๑

๑๒๖

๑๒๔

๒๕๐

โพนสวรรค์

๗๕

๑๓๓

๑๓๒

๒๖๕

นาเลียงน้อย

๗๕

๑๓๕

๑๖๗

๓๐๒

นาสามัคคี

๑๓๙

๒๕๘

๒๕๙

๕๑๗

๑๐

นาเจริญ

๙๐

๑๕๙

๑๕๘

๓๑๗

๑๑

โพนทอง

๙๘

๑๖๗

๑๗๕

๓๔๒

๑๒

ทุ่งตะวัน

๖๒

๑๒๑

๑๓๐

๒๕๑

                รวม

๑,๑๐๕

๒,๐๖๖

๒,๐๔๐

๔,๑๐๖

                    

 

* จำนวนประชากร (ข้อมูลจากแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง)   

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น  การเกิด การตาย การย้ายถิ่นฐานของประชากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

๒.๓ ลักษณะการประกอบอาชีพ

               ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก รองลงมาประกอบอาชีพทำสวนทำไร่  ทั้งนี้เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์พื้นที่เหมาะสมกับ การเพาะปลูก

 

๒.๔  การเกิดสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

                    ตารางแสดงช่วงการเกิดสถานการณ์เสี่ยงภัยต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

ที่

ชื่อสาธารณภัย

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ภัยแล้ง/ขาดแคลนน้ำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุทกภัย/น้ำท่วม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วาตภัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภัยหนาว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัคคีภัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุบัติเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๔.๑ ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงภัยในพื้นที่

๑ ภัยแล้ง/การขาดแคลนน้ำ

                    ในเขตพื้นที่ตำบลนาเลียงมีโอกาสในการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากพื้นดินเป็นดินกรวดบนทรายทำให้แหล่งน้ำใต้ดินมีน้อยส่วนใหญ่แต่ละหมู่บ้านใช้น้ำประปาหมู่บ้านจากแหล่งน้ำเดียวกัน โดยประปาในหมู่บ้านส่วนหนึ่ง อปท.เป็นผู้รับผิดชอบและราษฎรส่วนหนึ่งเจาะน้ำบาดาลใช้เอง

๒ อุทกภัย/น้ำท่วม

                    ส่วนมาเป็นพื้นที่ทำไร่ ทำนา ทำการเกษตร ของราษฎร และคลองระบายน้ำไม่สามารถระบายน้ำได้ทันท่วงทีในช่วงฤดูฝนกับปริมาณน้ำ ทำให้ไร่นาการเกษตรบางส่วนเกิดน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่

๓ วาตภัย

                    ปัจจัยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในปัจจุบัน ซึ่งเกิดจากการทำลายธรรมชาติของประชาชน เช่น การตัดไม้ทำลายป่า การเผาสิ่งปฏิกูลที่มีผลให้สภาวะแวดล้อมเปลี่ยนไป พื้นที่ส่วนใหญ่ตำบลนาเลียงเป็นที่ราบ โล่ง ทำให้เสี่ยงต่อการได้รับความเสียหายจากวาตภัย ทุกปี

๔ ภัยหนาว

                    ในช่วงฤดูหนาวสภาวะอากาศที่เย็นจัด ทำให้ทุกพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวทุกหลังคาเรือนในพื้นที่ตำบลนาเลียง

๕ อัคคีภัย/ไฟไหม้

                    เหตุส่วนมากเกิดจากการเผาที่ทำนาหลังฤดูเก็บเกี่ยว เพื่อเตรียมหน้าดินทำการเกษตร อันก่อให้เกิดการลุกลามพื้นที่ข้างเคียงเป็นบริเวณกว้าง และสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินผู้อื่นด้วย

๖ อุบัติเหตุ

                    มักพบบ่อยครั้งในพื้นที่ อันเกิดจากการดื่มสุรา  ประมาณ และความคึกคะนองของวัยรุ่น ส่วนมากในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่

๗ เหตุอื่นๆ

                    เป็นเหตุที่ได้รับการร้องขอจากราษฎรในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการก่อกวนของกลุ่มวัยรุ่น การทะเลาะวิวาท หรือการช่วยเหลือใดๆ ที่ราษฎรร้องขอต้องการความช่วยเหลือ

 

.๕ ข้อมูลความเสี่ยงภัย

(๑) พื้นที่เสี่ยงภัย

ที่

หมู่บ้าน/ชุมชน

ลักษณะทางกายภาพ

ประเภทภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง/คาดว่าจะเกิดขึ้น

หมู่ ๑ บ้านนาเลียง

เป็นที่ราบลุ่ม 

วาตภัย,อุทกภัย,ไฟป่า

หมู่ ๒ บ้านนาฮุม

เป็นที่ราบลุ่ม,โล่ง

       วาตภัย,ไฟป่า,อุทกภัย

หมู่ ๓ บ้านนามน

เป็นที่ราบลุ่ม

วาตภัย,ไฟป่า,อุทกภัย

   ๔

หมู่ ๔ บ้านหนองกระบี่

เป็นที่ราบลุ่ม,โล่ง

วาตภัย,ไฟป่า,อุทกภัย

หมู่ ๕ บ้านหนองคอง

เป็นที่ราบลุ่ม

วาตภัย,ไฟป่า,อุทกภัย

หมู่ ๖ บ้านนาอุดม

เป็นที่ราบลุ่ม,โล่ง

วาตภัย,ไฟป่า,อุทกภัย

หมู่ ๗ บ้านโพนสวรรค์

เป็นที่ราบลุ่ม,โล่ง

วาตภัย,ไฟป่า,อุทกภัย

หมู่ที่ ๘ บ้านนาเลียงน้อย

เป็นที่ราบลุ่ม 

วาตภัย,ไฟป่า,อุทกภัย

หมู่ที่ ๙ บ้านนาสามัคคี

เป็นที่ราบลุ่ม 

วาตภัย,ไฟป่า,อุทกภัย

๑๐

หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาเจริญ

เป็นที่ราบลุ่ม 

วาตภัย,ไฟป่า,อุทกภัย

๑๑

หมู่ที่ ๑๑ บ้านโพนทอง

เป็นที่ราบลุ่ม,โล่ง 

วาตภัย,ไฟป่า,อุทกภัย

๑๒

หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งตะวัน

เป็นที่ราบลุ่ม 

วาตภัย,ไฟป่า,อุทกภัย

 

.๖ การประเมินความเสี่ยงภัยขอองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

            จากข้อมูลสำคัญดังกล่าวเบื้องต้น ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง มีความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย ดังนี้ (เรียงจากความเสี่ยงภัยมากไปหาน้อยตามลำดับ)

ลำดับที่

ประเภทของภัย

ลักษณะของการเกิดภัย

ภัยแล้ง

- น้ำในแม่น้ำแห้งขอด ฝนทิ้งช่วง

- น้ำในแม่น้ำซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปา ลดน้อยจนไม่เพียงพอ

- แหล่งน้ำบาดาลหรือน้ำใต้ดินมีน้อย เนื่องจากพื้นที่ส่วนมากเป็นกรวดบนทราย

วาตภัย

- เกิดพายุหมุนเขตร้อน บริเวณที่โล่ง และเนื่องจากพื้นที่ตั้งหมู่บ้านในตำบลนาเลียง เป็นพื้นที่โล่ง ทรัพยากรป่าไม้ลดน้อยลง

อุทกภัยและดินถล่ม

- น้ำป่าไหลหลาก

- น้ำล้นตลิ่ง ในช่วงฤดูทำนา

จากความเสี่ยงต่อสาธารณภัย ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง จึงจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง  พ.ศ. ๒๕๖๐  ขึ้น เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิต/ทรัพย์สินและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย

_______________________

                                                                                     

บทที่ ๓

การจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

บทที่ ๓

บทที่ ๓

การจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

๓.๑     องค์กรปฏิบัติ

     ๓.๑.๑  กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานของผู้อำนวยการท้องถิ่น และให้มีที่ทำการ โดยให้ใช้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เป็นสำนักงานของผู้อำนวยการท้องถิ่น มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เป็นผู้อำนวยการ  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมปฏิบัติงานในกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงและเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่

.๑.๒ ภารกิจของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

              (๑) อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

              (๒)  สนับสนุนกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพื้นที่ติดต่อ หรือใกล้เคียง หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ

              (๓)  ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน

 ๓.๒    โครงสร้างและหน้าที่ของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

     ๓.๒.๑  โครงสร้างกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ประกอบด้วย ๖ ฝ่าย ได้แก่

              (๑) ฝ่ายอำนวยการ

              (๒) ฝ่ายแผนและโครงการ

              (๓) ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ

              (๔) ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ

              (๕) ฝ่ายประชาสัมพันธ์

            

แผนภูมิที่ ๓.๑  โครงสร้างกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

    

๓.๒.๒  หน้าที่

              (๑) ฝ่ายอำนวยการ ทำหน้าที่ อำนวยการ ควบคุม กำกับดูแล ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และวางระบบการติดต่อสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้การติดต่อเป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและเชื่อถือได้ตลอดเวลา

              (๒) ฝ่ายแผนและโครงการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานการวางแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาแผนงาน การพัฒนาเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกขั้นตอน งานติดตามประเมินผลงานการฝึกซ้อมแผนฯ งานการจัดฝึกอบรมต่างๆ และงานการจัดทำโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                  

              (๓) ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมูล ประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น วางมาตรการต่างๆ ในการป้องกันภัยมิให้ภัยเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้วให้ได้รับความเสียหายน้อยที่สุดจัดระเบียบแจ้งเตือนภัย การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย งานการข่าว การรักษาความปลอดภัย และการปฏิบัติการจิตวิทยา         

              (๔) ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ ทำหน้าที่สำรวจความเสียหาย และความต้องการด้านต่างๆ จัดทำบัญชี ผู้ประสบสาธารณภัย ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย เพื่อให้การสงเคราะห์และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้งดำเนินการฟื้นฟูบูรณะสิ่งที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากที่สุด

              (๕) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแถลงข่าวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหายและความช่วยเหลือ ให้แก่สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปได้ทราบ

              ๓.๓     การบรรจุกำลัง

     ๓.๓.๑  ในภาวะปกติ ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เป็นหลัก

     ๓.๓.๒  เมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าควบคุมสถานการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยเร็ว และรายงานให้ผู้อำนวยการอำเภอทราบทันที

 

 

                                     ผู้อำนวยการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม)

                            

                           กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม

(กอ.ปภ.จว นครพนม)

 

 

                                             ผู้อำนวยการอำเภอ (นายอำเภอนาแก.)

                            กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอนาแก

                                                   

                                                       (กอ.ปภ.อ.นาแก)

 

 

 

ผู้อำนวยการท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง)

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

(กอ.ปภ.อบต.นาเลียง)

 

 

 

แผนภูมิที่ ๓.๒  โครงสร้างการบังคับบัญชาของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่

________________________

  

บทที่ ๔

การปฏิบัติก่อนเกิดสาธารณภัย

 

๔.๑     วัตถุประสงค์

              เพื่อเตรียมการด้านทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการและเตรียมความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๒     หลักการปฏิบัติ

                ให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยงและความล่อแหลมของพื้นที่ รวมทั้งการวางแนวทางการปฏิบัติการให้พร้อมเผชิญสาธารณภัยและดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ เพื่อให้เกิดความพร้อมในทุกด้านและทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ในการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเภทภัย ดังต่อไปนี้

              ๑. สาธารณภัยจากภัยแล้ง

              ๒ .สาธารณภัยจากอุทกภัย

              ๓. สาธารณภัยจากวาตภัย

              ๔. สาธารณภัยจากอัคคีภัย

              ๕. สาธารณภัยจากภัยหนาว

              ๖. สาธารณภัยจากโรคระบาด

              ๗. อุบัติเหตุทางถนน

 

หลักการปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

๑. การป้องกันและลดผลกระทบ

 

 

๑.๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย

- ประเมินความเสี่ยงภัยและความล่อแหลมในเขตพื้นที่ โดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติการเกิดภัยและจากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมต่างๆ

- จัดทำแผนที่เสี่ยงภัย แยกตามประเภทภัย

-       สำนักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)

-       กองคลัง

-       กองช่าง

-       กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน

-       ผู้นำคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน

๑.๒. การเตรียมการด้านฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

(๑) จัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัย

(๒) พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านสาธารณภัยระหว่างหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ร่วมกัน

(๓) กระจายข้อมูลด้านสาธารณภัยไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ปฏิบัติการ

- สำนักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)

 

 

๑.๓. การส่งเสริมให้ความรู้และสร้างความตระหนักด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

(๑) สนับสนุนให้สื่อประชาสัมพันธ์ทุกแขนงมีบทบาทในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัย (Safety Mind) อย่างต่อเนื่อง

(๒) เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

(๓) พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนเข้าใจง่าย เหมาะสม  เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม และเป็นที่น่าสนใจ

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และอาสาสมัครต่างๆ มีส่วนร่วมในการรณรงค์ในเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

-  สำนักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)

-  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน

- ผู้นำคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน

๑.๔ การเตรียมการป้องกันด้านโครงสร้างและเครื่องหมายสัญญาณเตือนภัย

(๑) จัดหาพื้นที่รองรับน้ำและกักเก็บน้ำ

(๒) ก่อสร้างกำแพง ผนัง หรือรอดักตะกอน เพื่อป้องกันการเอ่อล้นหรือสูญเสียพื้นดินจากการกัดเซาะชายฝั่งของทะเลและแม่น้ำ

(๓) สร้างอาคารหรือสถานที่เพื่อเป็นสถานที่หลบภัย  สำหรับพื้นที่ที่การหนีภัยทำได้ยาก หรือไม่มีพื้นที่หลบภัยที่เหมาะสม

(๔) ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางเพื่อการส่งกำลังบำรุง หรือเส้นทางไปสถานที่หลบภัยให้ใช้การได้ตลอดเวลา

- สำนักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)

- กองช่าง

-  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน

-  ผู้นำคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน

๒. การเตรียมความพร้อม

 

 

๒.๑ ด้านการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน

(๑) จัดทำคู่มือและจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผนสำรองของหน่วยงาน และมีการฝึกซ้อมแผน เป็นประจำทุกปี

(๒) จัดเตรียมระบบการติดต่อสื่อสารหลักและสื่อสารสำรอง

(๓)กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่

(๔) จัดเตรียมระบบการแจ้งเตือนภัยและส่งสัญญาณเตือนภัยให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบล่วงหน้า

(๕) จัดเตรียมเส้นทางอพยพและจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยสำหรับคนและสัตว์เลี้ยง

(๖) กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย รวมทั้งการควบคุม การจราจรและการสัญจรภายในเขตพื้นที่

(๗) จัดระบบการดูแลสิ่งของบริจาคและการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

(๘) จัดทำบัญชีรายชื่อคนที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ

-  สำนักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)

-  กองช่าง

-  เจ้าหน้าที่ตำรวจ

-  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน

- ผู้นำคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน

- อปพร. ,อส.

๒.๒  ด้านบุคลากร

(๑) จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกำหนดวิธีการปฏิบัติตามหน้าที่และขั้นตอนต่างๆ

(๒) วางระบบการพัฒนาศักยภาพและการฝึกอบรมบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๓) จัดทำบัญชีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ หรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

(๔) การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการฝึกอบรมประชาชน

 

-  สำนักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)

-  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน

-  ผู้นำคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน

๒.๓ ด้านเครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และพลังงาน

(๑) จัดเตรียมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม ใช้งานได้ทันที

(๒) จัดทำบัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

(๓) พัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ด้านสาธารณภัยให้ทันสมัย

(๔) จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นพื้นฐานสำหรับชุมชน

(๕) จัดเตรียมระบบเตือนภัย

(๖) จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง/แหล่งพลังงานสำรอง

-  สำนักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)

-  กองช่าง

-  เจ้าหน้าที่ตำรวจ

-  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน

- ผู้นำคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน

 

๒.๔ ด้านการเตรียมรับสถานการณ์

(๑) จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น สถานพยาบาล ไฟฟ้า ประปา ผู้นำชุมชน ฯลฯ

(๒) มอบหมายภารกิจ ความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานนั้น

(๓) กำหนดผู้ประสานงานที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาของแต่ละหน่วยงาน

-  สำนักปลัด

บทที่ ๕

การปฏิบัติขณะเกิดสาธารณภัย

๕.๑     วัตถุประสงค์

              ๕.๑.๑  เพื่อดำเนินการระงับภัยที่เกิดขึ้นให้ยุติลงโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น โดยการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

              ๕.๑.๒  เพื่อรักษาชีวิต ทรัพย์สิน และสภาวะแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติให้สูญเสียน้อยที่สุด

.๒ การปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย

    คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง หรือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอนาแก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ดังนี้

.๒.๑ กรณีเมื่อเกิดสาธารณภัย ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน

หลักการปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

๑ การแจ้งเหตุ

ประชาชน/อาสาสมัคร/คณะกรรมการฯ ฝ่ายแจ้งเตือนภัย แจ้งเหตุให้ประธานคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน และผู้อำนวยการท้องถิ่น/ผู้ที่ผู้อำนวยการท้องถิ่นมอบหมายทราบโดยทางวิทยุสื่อสาร /โทรศัพท์

-     วิทยุสื่อสาร ความถี่ ๑๕๔.๙๗๕ MHz

-     โทรศัพท์สายด่วน ๑๖๖๙

 

-  คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชนฝ่ายแจ้งเตือนภัย (ผู้รับผิดชอบหลัก)

-  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

-  อปพร./มิสเตอร์เตือนภัย/OTOS/อาสาสมัครต่างๆ

๒ การระงับเหตุ

คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน อปพร./มิสเตอร์เตือนภัย/OTOS/อาสาสมัครต่างๆ เข้าระงับเหตุ ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน

-  คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน (ผู้รับผิดชอบหลัก)

-  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

-  อปพร./มิสเตอร์เตือนภัย/OTOS/อาสาสมัครต่างๆ

๓ การประสานหน่วยงานต่างๆ

 • กรณีมีผู้บาดเจ็บให้ประสานสถานพยาบาลในพื้นที่/ข้างเคียง

-     วิทยุสื่อสาร ความถี่ ๑๕๔.๙๗๕ MHz

-     โทรศัพท์สายด่วน ๑๖๖๙

 • กรณีเกินศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนในการระงับภัย ให้ประธานคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชนรายงานต่อผู้อำนวยการท้องถิ่น เพื่อขอความช่วยเหลือ

-  คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน ฝ่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)

-  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

-  อปพร./มิสเตอร์เตือนภัย/OTOS/อาสาสมัครต่างๆ

 

.๒.๒ กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับหมู่บ้าน/ชุมชนจะควบคุมได้

หลักการปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

๑ การจัดตั้งศูนย์อำนวยการ  เฉพาะกิจฯ

ผู้อำนวยการท้องถิ่นออกคำสั่งตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ

(ตามแผนภูมิที่ ๕.๑)

-       สำนักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)

-       กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน

-       ผู้นำคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน

๒ การเฝ้าระวัง ติดตาม และรับแจ้งเหตุ ๒๔ ชั่วโมง

- จัดเวรเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์

- สำนักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)

-  คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชนฝ่ายแจ้งเตือนภัย

-  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

-  หน่วยงานจัดการต้นน้ำ

- อปพร./มิสเตอร์เตือนภัย/OTOS/อาสาสมัครต่างๆ

๓ แจ้งข่าวเตือนภัย

- แจ้งผู้ประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

- แจ้งผ่านทางสื่อต่างๆ

- ออกประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

- สำนักปลัด

 

๔ การระงับเหตุ

ผู้อำนวยการท้องถิ่นเข้าพื้นที่ และตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในที่เกิดเหตุ เพื่อเป็นจุดสั่งการ พร้อมจัดบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ และยานพาหนะในการระงับเหตุ

- ผู้อำนวยการท้องถิ่น  (ผู้รับผิดชอบหลัก)

-ปลัด อบต.

 

 

๕ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 

- ปฏิบัติการค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย

- ปฐมพยาบาลผู้ประสบภัย  เพื่อส่ง ไปรักษาตัว ในโรงพยาบาลต่อไป

- จัดหาปัจจัยสี่ให้แก่ผู้ประสบภัย

- ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

- ผู้อำนวยการท้องถิ่น/ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)

- ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์

๖ การรายงานสถานการณ์

จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อรายงานสถานการณ์ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบ จนกระทั่งสถานการณ์ภัยสิ้นสุด

- ผู้อำนวยการท้องถิ่น/ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)

- เจ้าหน้าที่ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์

 

๗ การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

กรณีต้องขอรับการสนับสนุนจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท. ข้างเคียง/ส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่/องค์การสาธารณกุศล ภาคเอกชน หรือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป

-วิทยุสื่อสาร ความถี่ ๑๕๔.๙๗๕MHz

-     โทรศัพท์สายด่วน ๑๖๖๙

- ผู้อำนวยการท้องถิ่น/ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)

- เจ้าหน้าที่ประสานงาน

๘ การอพยพ

- เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและจำเป็นต้องอพยพ ให้ดำเนินการอพยพเคลื่อนย้ายอย่างเป็นระบบ

(รายละเอียดตามบทที่ ๖)

- ผู้อำนวยการท้องถิ่น/ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)

- ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์

.๒.๓ กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับท้องถิ่นจะควบคุมได้

หลักการปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

การส่งต่อการควบคุมสถานการณ์

กรณีสถานการณ์รุนแรงเกินกว่าศักยภาพของท้องถิ่นจะรับสถานการณ์ได้ ให้รายงานต่อผู้อำนวยการอำเภอ เพื่อส่งมอบการควบคุมสถานการณ์ต่อไป

-ผู้อำนวยการท้องถิ่น/ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)

-  ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ ๕.๑ โครงสร้างศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ

 

 

 

 

ผอ.อำเภอข้างเคียง

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ ๕.๒ การปฏิบัติการสาธารณภัย

 

๕.๓ การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ณ พื้นที่เกิดภัย

เมื่อหน่วยเผชิญเหตุเข้าพื้นที่เกิดภัย  ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อตอบโต้เหตุฉุกเฉินตามภารกิจหลัก (Functional Responsibility) ณ พื้นที่ปลอดภัย ประกอบด้วยฝ่ายหลัก ๕ ฝ่าย มีหน้าที่ตามความรับผิดชอบดังนี้

๑.ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander: IC) มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการการตอบโต้ สถานการณ์ฉุกเฉิน หัวหน้าหน่วยที่มาถึงที่เกิดเหตุหน่วยแรกจะทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์จนกว่าจะได้รับการแทนที่ หรือมีการถ่ายโอนอำนาจการบัญชาการ โดยผู้บัญชาการเหตุการณ์อาจแต่งตั้งผู้แทนมารับผิดชอบภารกิจเฉพาะอย่างเพื่อช่วยเหลือการบริหารจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้แก่

๑)  เจ้าหน้าที่ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์ (Public Information Officer : PIO) เป็นศูนย์กลางในการแจกจ่ายข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชนและหน่วยงานอื่นๆ โดยจะรวบรวมข้อมูลการเกิดเหตุทั้งสาเหตุการเกิดภัย ความเสียหายที่เกิดขึ้น การช่วยเหลือที่ดำเนินการไปแล้ว และสิ่งที่กำลังจะเดินการต่อไป เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ที่มีความเป็นปัจจุบัน

๒)  เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย (The Safety Officer :SO) มีหน้าที่รับผิดชอบติดตามและรักษาด้านความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ 

๓)  เจ้าหน้าที่ประสานงาน (The Liaison Officer: LO) เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารสำหรับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมด

๒. ฝ่ายปฏิบัติการ (Operations Section) มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการอำนวยการและประสานการปฏิบัติทางยุทธวิธีซึ่งจะดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการที่ฝ่ายวางแผนจัดทำขึ้น รวมทั้งมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ค้นหาและกู้ภัย รวมทั้งรายงานสถานการณ์ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบ

. ฝ่ายวางแผน (Planning Section) มีหน้าที่ในการรวบรวม และประเมินสถานการณ์ จัดทำรายงานสถานการณ์ และวิเคราะห์สถานะของทรัพยากรที่มีอยู่ขณะนั้น แล้วจัดทำแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan : IAP) ที่เกิดขึ้น และเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

. ฝ่ายสนับสนุน/ส่งกำลังบำรุง (Logistics Section) มีหน้าที่คอยดูแลให้การสนับสนุนแก่เจ้าหน้าที่ โดยจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ และวัสดุต่างๆ รวมถึงบุคลากร ที่สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะเหล่านั้นเมื่อได้รับการร้องขอจากฝ่ายปฏิบัติการหรือตามแผนปฏิบัติการที่วางแผนกำหนดไว้

๕. ฝ่ายการเงิน/การบริหาร (Finance/Administration Section) มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจสอบค่าใช้จ่ายคิดคำนวณหาต้นทุนมูลค่าความเสียหาย และการชดใช้ความเสียหายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีฉุกเฉิน หรือระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือระเบียบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ ๕.๒ โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์

 

 

 

 

บทที่ ๖

การอพยพ

๖.๑     วัตถุประสงค์

              เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ และสามารถดำเนินการอพยพเคลื่อนย้ายให้เป็นไปอย่างมีระบบสามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสู่สถานที่ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการเคลื่อนย้ายส่วนราชการมาอยู่ในเขตปลอดภัยและสามารถให้การบริการประชาชนได้

๖.๒     การปฏิบัติ

๖.๒.๑  การเตรียมการอพยพ

หลักการปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ                     

ผู้รับผิดชอบ

 1. จัดทำแผนอพยพในพื้นที่เสี่ยงจากสาธารณภัย

ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง

- สำนักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)

- กองช่าง

- กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

-ผู้นำคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน

-ผู้นำทางศาสนา/ผู้บริหารสถานศึกษา

 1. เตรียมการเกี่ยวกับการอพยพ

ประชุมและสำรวจสถานที่

- สถานที่ปลอดภัยสำหรับการอพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยง

- เส้นทางหลัก และสำรองสำหรับอพยพ

-ป้ายแสดงสัญญาณเตือนภัยป้ายบอกเส้นทางอพยพทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรอง

- จัดเตรียม เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ที่จำเป็นต่อการอพยพ

- จัดลำดับความสำคัญของการอพยพ โดยจัดแบ่งประเภทของบุคคลตามลำดับความสำคัญเร่งด่วน

- สำนักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)

- กองช่าง

- กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

- คณะกรรมการป้องกันและบรรเทา      สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน ฝ่ายอพยพ

-ผู้นำทางศาสนา/ผู้บริหารสถานศึกษา

 

 

- กำหนดจุดนัดหมายประจำชุมชนและพื้นที่รองรับการอพยพ

- จัดทำคู่มือการอพยพจากสาธารณภัยที่สั้น ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ให้ประชาชนได้ศึกษา

ฯลฯ

 

 1. จัดเตรียมสรรพกำลังหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน หรือหน่วยอพยพ

ทบทวนและฝึกซ้อมแผนอย่างสม่ำเสมอ

- สำนักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)

- กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

- คณะกรรมการป้องกันและบรรเทา      สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน ฝ่ายอพยพ

 1. จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้ในการช่วยเหลือตัวเองเมื่ออยู่ในภาวะฉุกเฉิน

ประชุมหรือฝึกอบรม

- สำนักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)

- กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

-ผู้นำคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน

-ผู้นำทางศาสนา/ผู้บริหารสถานศึกษา

๕. ทบทวนและฝึกซ้อมแผนระบบเตือนภัยและแผนอพยพ ประเมินเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ต่อไป

ฝึกซ้อมแผนทั้งแบบปฏิบัติการบนโต๊ะ (Table Top Exercise) และแบบปฏิบัติการจริง (Field Training Exercise)

- สำนักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)

- กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

-ผู้นำคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน

-ผู้นำทางศาสนา/ผู้บริหารสถานศึกษา

๖.ตรวจสอบการทำงานระบบสื่อสาร

- ติดต่อกับผู้มีวิทยุสื่อสาร/หรือ ผู้มีโทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าร่วมในการแจ้งเตือนภัย

- ฝึกซ้อมแผนอพยพ

- สำนักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)

- หัวหน้างานป้องกันและบรรเทา    สาธารณภัย

- กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

- หัวหน้าชุดเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยและหัวหน้าชุดสื่อสารของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา       สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน

- มิสเตอร์เตือนภัย

๗. แจ้งประชาชนที่อาศัยและทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัย ว่ามีความเสี่ยงต่อภัยประเภทใด ในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า เป็นต้น

การประชุมหมู่บ้าน/ชุมชน

- สำนักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)

- หัวหน้างานป้องกันและบรรเทา   สาธารณภัย

- กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

- หัวหน้าชุดเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยและหัวหน้าชุดสื่อสารของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา       สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน

 

 

 

.๒.๒ การจัดระเบียบสถานที่อพยพและการรักษาความปลอดภัย

หลักการปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ                     

ผู้รับผิดชอบ

 1. การจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัย

- จัดเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมกับจำนวนผู้อพยพ และสัตว์เลี้ยง

- จัดเตรียมและดูแลความสะอาดของห้องน้ำ อาหาร น้ำดื่ม และสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ

- จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

- จัดระเบียบพื้นที่อพยพ โดยแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน เป็นกลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มชุมชน

- จัดทำแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้อพยพ เพื่อเป็นการตรวจสอบจำนวนผู้อพยพ

- จัดหาสถานที่ปลอดภัยแห่งอื่นไว้รองรับในกรณีพื้นที่ไม่เพียงพอ

 

- สำนักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)

- ส่วนโยธา

- กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

- ผู้นำคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน

- ผู้นำทางศาสนา/ผู้บริหารสถานศึกษา

- อปพร. อสม. อาสาสมัครต่างๆ

ฯลฯ

 1. การรักษาความปลอดภัย

จัดระเบียบเวรยามทั้งในสถานที่อพยพ และบ้านเรือนของผู้อพยพ

- สำนักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)

- เจ้าหน้าที่ตำรวจ

- กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

-ผู้นำคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน

- อปพร. อาสาสมัครต่างๆ

 

๖.๒.๓ การดำเนินการอพยพขณะเกิดภัย

หลักการปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

๑. เรียกประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน เมื่อได้รับข้อมูลแจ้งเตือนจาก อำเภอ/หมู่บ้าน /ข้อมูลเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน/ มิสเตอร์เตือนภัย

 

เรียกประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

- ผู้อำนวยการท้องถิ่น (ผู้รับผิดชอบหลัก)

- ฝ่ายอำนวยการ

 

๒. เตรียมความพร้อม/เตรียมพร้อมระบบเตือนภัยทั้งหมด (สัญญาณเตือนภัย วิทยุสื่อสาร (walkie-talkie) โทรศัพท์มือถือ หรือระบบเตือนภัยที่มีอยู่ในท้องถิ่น

 

เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์

- ฝ่ายสื่อสาร

 

๓. ติดตามสถานการณ์จากทางราชการ สื่อมวลชน และอาสาสมัครเตือนภัย

สั่งการในระหว่างการประชุม  กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

- ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ

 

๔. ตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นในพื้นที่ที่ประสบภัย

- บัญชีรายชื่อผู้อพยพ

- บัญชีจำนวน และชนิดของสัตว์เลี้ยงที่จะอพยพ

- ยานพาหนะ

- อาหารที่สำรองไว้สำหรับคนและสัตว์เลี้ยง

 

-ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบหลัก)

- ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ

๕. ตรวจสอบระบบเครือข่ายการเตือนภัย

 

ตรวจสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร

- ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ

๖.จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยรองรับผู้อพยพและสัตว์เลี้ยง

 

 

 

ประสานกับผู้ดูแลสถานที่

- ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ

-ผู้นำทางศาสนา/ผู้บริหารสถานศึกษา

 

เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและจำเป็นต้องอพยพ

๑. ออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพ

ฝ่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยและฝ่ายสื่อสารของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชนออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพ ให้สัญญาณเตือนภัยและประกาศอพยพ เช่น เสียงตามสาย วิทยุ หอกระจายข่าว โทรโข่ง นกหวีด หรือสัญญาณเสียง/สัญลักษณ์ต่างๆ ที่กำหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจำชุมชน/หมู่บ้าน

- ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ

๒. ส่งฝ่ายอพยพไปยังจุดนัดหมาย/จุดรวมพล เพื่อรับผู้อพยพหรือตามบ้านที่มีผู้ป่วย คนชรา เด็ก และสัตว์เลี้ยง

สั่งการในระหว่างการประชุม  กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

- ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ

๓.การดูแลความปลอดภัยบ้านเรือน ผู้อพยพ

จัดเวรออกตรวจตราความเรียบร้อยในพื้นที่ประสบภัย

- ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ

 

๖.๒.๔ การดำเนินการอพยพเมื่อภัยสิ้นสุด

หลักการปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

๑. ตรวจสอบพื้นที่ประสบภัย

สำรวจความเสียหายของพื้นที่ประสบภัย รวมทั้งบ้านเรือนของผู้เสียหาย

- ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ

๒. ตรวจสอบสภาพถนนที่ใช้เป็นเส้นทางอพยพ

ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ

- ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ

๓. แจ้งแนวทางการอพยพกลับให้ประชาชนได้รับทราบ

ประชุมผู้เกี่ยวข้อง

- ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ

๔. ตรวจสอบความพร้อมของประชาชนในการอพยพกลับ

จัดการประชุมที่สถานที่ที่ผู้อพยพพักอาศัย

- ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ

๕. ดำเนินการอพยพประชาชนกลับบ้านเรือน

ชี้แจงในที่ประชุมและดำเนินการอพยพประชาชนกลับ

- ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ ๗

การปฏิบัติหลังเกิดภัย

 

๗.๑          วัตถุประสงค์

          เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และต่อเนื่อง ตลอดจนการฟื้นฟูบูรณะสภาพพื้นที่ที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว

๗.๒          หลักการปฏิบัติ

          การฟื้นฟูบูรณะในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง โดยการนำทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งกำลังคน ทรัพย์สิน เครื่องมือเครื่องใช้ของทุกภาคส่วนเข้าร่วมในการฟื้นฟูบูรณะ ดังนี้

          ๗.๒.๑ จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น ถ้าหากผู้ประสบภัยมีอาการหนักให้ส่งต่อโรงพยาบาลอำเภอและจังหวัดต่อไป

          ๗.๒.๒ จัดที่พักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัยในกรณีที่ต้องอพยพจากพื้นที่อันตราย

          ๗.๒.๓ ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กรภาคเอกชนในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  โดยจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานเพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ เช่น การจัดหาอาชีพให้แก่บุคคลในครอบครัว เป็นต้น

          ๗.๒.๔ ให้รื้อถอนซากปรักหักพัง และซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน และอาคารบ้านเรือนของผู้ประสบภัย เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพต่อไป

๗.๒.๕ สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น

๗.๒.๖ จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหาย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัย

๗.๒.๗ ประสานหน่วยงานของรัฐในการออกเอกสารราชการฉบับใหม่ให้แก่ผู้ประสบภัยทดแทนฉบับเดิมที่สูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้น

          ๗.๒.๘ ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของประชาชนให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว

๗.๓     การปฏิบัติ

          การจัดการหลังเกิดภัยเป็นการฟื้นฟูบูรณะภายหลังที่ภัยได้ยุติลงหรือผ่านพ้นไปแล้ว  เป็นการดำเนินการทั้งปวงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม  เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ  เพื่อเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ และเป็นการฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

๗.๓.๑. การฟื้นฟูผู้ประสบภัย

หลักการปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

๑. การจัดทำแผนฟื้นฟูผู้ประสบภัย

- ประชุมหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนฟื้นฟูผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น อาชีพ สุขภาพ อนามัย และจิตใจของผู้ประสบภัย

- สำนักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)

- กองคลัง

- กองช่าง

-    กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน

-    ผู้นำคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน

-    สาธารณสุข

-    พัฒนาชุมชนอำเภอ

 

 

 

๒. การจัดตั้งหน่วยบรรเทาทุกข์

- ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วย

- ขนย้ายผู้ประสบภัยและทรัพย์สินไปยังที่ปลอดภัย

- เลี้ยงดูผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก

- รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยแก่บุคคลและสถานที่

-       สำนักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)

-       กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน

-       ผู้นำคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน

-       สาธารณสุข

-       อปพร. อาสาสมัครต่างๆ

-       อื่นๆ (ตามความเหมาะสม)

๓. การให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟู

(๑) ตั้งคณะกรรมการสำรวจความเสียหาย เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหาย

(๒) สงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามบัญชีที่สำรวจ

(๓) ดำเนินการช่วยเหลือซ่อมแซมที่พักอาศัย สิ่งสาธารณูปโภคและเส้นทางคมนาคมให้พอใช้การได้ในเบื้องต้น

(๔) ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของประชาชน

(๕) รักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วย และจัดบริการด้านสาธารณสุขแก่ผู้ประสบภัย

(๖) ป้องกันโรคระบาดทั้งคนและสัตว์

- สำนักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)

- กองคลัง

- กองช่าง

-  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน

-ผู้นำคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน

-  หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น แรงงานจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด ฯลฯ

๔ การจัดตั้งหน่วยควบคุมความปลอดภัย

- รื้อถอนหรือทำลายสิ่งปรักหักพัง

- ทำลายล้างวัตถุระเบิด

- ล้างสารพิษตกค้างต่างๆ

- รักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร

-       สำนักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)

-       เจ้าหน้าที่ตำรวจ

-       กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน

- ผู้นำคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน

- อื่นๆ (ตามความเหมาะสม)

 

๗.๓.๒ การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณะประโยชน์ต่างๆ

หลักการปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

๑. การจัดทำแผนฟื้นฟู

- ประชุมหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณะประโยชน์ต่างๆ

-       สำนักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)

-       กองช่าง

-       กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน

-       ผู้นำคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน

-       ทางหลวงชนบท

-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอนาแก

-การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอนาแก

-       อื่นๆ (ตามความเหมาะสม)

๒. การสำรวจความเสียหายจาก  สาธารณภัย

สำรวจความเสียหายทุกด้านอย่างละเอียด ทั้งระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ

 

-       สำนักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)

-       กองช่าง

-       กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน

-       ผู้นำคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน

-       อื่นๆ (ตามความเหมาะสม)

๓. ฟื้นฟูบูรณะโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายในเบื้องต้น

- ดำเนินการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายโดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- กรณีที่เกินกว่าความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานเหนือขึ้นไปตามลำดับ(คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ(ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัด(ก.ช.ภ.จ.) หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานนั้น ๆ ดำเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการที่ได้รับความเสียหาย

-       สำนักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)

-       กองคลัง

-       กองช่าง

-       หน่วยงานราชการที่ดูแลรับผิดชอบสิ่งสาธารณประโยชน์ เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท วัฒนธรรมจังหวัด

-       กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน

-       ผู้นำคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน

-       อื่นๆ (ตามความเหมาะสม)

 

๗.๓.๓ การติดตามและประเมินผล

 หลักการปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

สถานการณ์ภัยสิ้นสุด

- กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ติดตามผลและประเมินผลการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ปรับปรุงและทบทวนแผนทุกครั้งที่พบปัญหาและอุปสรรค

-       สำนักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)

-       กองช่าง

-       กองคลัง

-       กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน

-       ผู้นำคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน

-       ทางหลวงชนบท

-       สาธารณสุข

-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาแก

-การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอนาแก

-       อื่นๆ (ตามความเหมาะสม)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ ๘

การสื่อสาร

 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เป็นศูนย์กลางการสื่อสารในเขตพื้นที่รับผิดชอบตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงาน สั่งการ รายงานการปฏิบัติและสถานการณ์ระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และเชื่อถือได้

หลักการปฏิบัติ

การสื่อสารจัดเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการบริหารจัดการสาธารณภัย ให้สามารถประสานดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้

๘.๑ จัดตั้งระบบสื่อสาร ที่จำเป็นให้ใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ ประกอบด้วย

๑)   ระบบสื่อสารหลัก คือ ระบบสื่อสารที่มีใช้งานโดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานกับประชาชน ซึ่งทุกหน่วยงานต้องจัดเตรียมไว้ให้พร้อมใช้ติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลาและเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นในการบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างทั่วถึง ได้แก่ ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน, โทรศัพท์เคลื่อนที่, โทรสาร

๒)   ระบบสื่อสารรอง คือ ระบบสื่อสารที่มีใช้โดยทั่วไป และใช้งานควบคู่กับระบบสื่อสารหลัก เป็นช่องทางเสริมในการติดต่อสื่อสาร โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดให้มีระบบการสื่อสารรองให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างทั่วถึง ได้แก่ ระบบวิทยุกระจายเสียง, วิทยุชุมชน

๓)   ระบบสื่อสารสำรอง คือ ระบบสื่อสารที่จัดเตรียมสำรองไว้ใช้ทดแทนในกรณีระบบสื่อสารหลักไม่สามารถใช้การได้ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอต่อจังหวัดให้สถาปนาข่ายวิทยุสำรอง ได้แก่ ระบบวิทยุสื่อสารข่ายต่างๆ ทั้งข่ายวิทยุสื่อสารราชการ (Trunk Radio) วิทยุสื่อสารข่ายวิทยุสมัครเล่น และข่ายวิทยุเอกชน

๘.๒ จัดเตรียมและจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือสื่อสารให้เพียงพอและใช้การได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๘.๓ จัดอบรมการใช้อุปกรณ์สื่อสารให้กับบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

                                                                 

                                                                             

                                                                            

 

 

                                                                             การสื่อสารหลัก – โทรศัพท์,โทรศัพท์เคลื่อนที่,โทรสาร                                                                                    การสื่อสารรอง – วิทยุสื่อสาร, วิทยุชุมชน

                                                                             การสื่อสารสำรอง – วิทยุสมัครเล่น

 

 

 แผนภูมิที่ ๘.๑ การสื่อสารกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

 

บทที่ ๙

การประสานการปฏิบัติกับองค์การสาธารณกุศล

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงาน สั่งการ รายงานการปฏิบัติและสถานการณ์ระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และเชื่อถือได้ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๙.๑ หลักการปฏิบัติ

 ๙.๑.๑ ก่อนเกิดสาธารณภัย

หลักการปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ                     

ผู้รับผิดชอบ

 1. จัดทำบัญชีรายชื่อองค์การ    สาธารณกุศล

ตรวจสอบรายชื่อองค์การ      สาธารณกุศลในเขตจังหวัดนครพนม

- สำนักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)

- กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

-ผู้นำคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน

 1. การเตรียมความพร้อมของ องค์การสาธารณกุศลในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง และพื้นที่ข้างเคียง

องค์การสาธารณกุศลในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง และพื้นที่ข้างเคียงจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์และกำลังคนที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้

- ผู้อำนวยการท้องถิ่น

- สำนักปลัด

- องค์การสาธารณกุศลในเขตพื้นที่         องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง และพื้นที่ข้างเคียง

๙.๑.๒  ขณะเกิดสาธารณภัย

หลักการปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ                     

ผู้รับผิดชอบ

 1. กรณีที่ได้รับการประสานจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และให้รายงานตัวกับผู้อำนวยการท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เพื่อรับมอบภารกิจในการปฏิบัติการ

- ผู้อำนวยการท้องถิ่น (ผู้รับผิดชอบหลัก)

- สำนักปลัด

- องค์การสาธารณกุศลในเขตพื้นที่         องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง และพื้นที่ข้างเคียง

 1. กรณีเจ้าหน้าที่ขององค์การ    สาธารณกุศลไปถึงพื้นที่ประสบภัยก่อน

- ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การ       สาธารณกุศลกั้นเขตพื้นที่อันตรายและกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปยังพื้นที่อันตราย

- แจ้งผู้อำนวยการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยทันที เพื่อดำเนินการควบคุมสถานการณ์ภัยพิบัติ

- แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการจัดการภัยพิบัติ

- สำนักปลัด

- กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

-ผู้นำคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน

- องค์การสาธารณกุศลในเขตพื้นที่         องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง และพื้นที่ข้างเคียง

๙.๑.๓  หลังเกิดสาธารณภัย

หลักการปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ                     

ผู้รับผิดชอบ

การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย     

- องค์การสาธารณกุศลประสานกับผู้อำนวยการท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เพื่อรับทราบถึงความต้องการของผู้ประสบภัยในพื้นที่

- องค์การสาธารณกุศลดำเนินการให้ความช่วยเหลือและแจ้งให้ผู้อำนวยการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ทราบ

- ผู้อำนวยการท้องถิ่น (ผู้รับผิดชอบหลัก)

- สำนักปลัด

- องค์การสาธารณกุศลในเขตพื้นที่         องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง และพื้นที่ข้างเคียง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก

 

 

 

 

 

 

 

การติดต่อสื่อสาร

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยงาน

วิทยุสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์

 

 

นามเรียกขาน

ความถี่

โทรศัพท์

โทรสาร

กองอำนวยการป้องกันฯ ตำบลนาเลียง

๑๕๔.๙๗๕ MHz

๐๔๒-๕๘๓-๑๓๓

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

๐๔๒-๕๘๓-๑๓๓

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

 

 

๐๔๒-๕๘๓-๑๓๓

 

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

 

 

๑๙๒

 

ศูนย์บริการข่าวอากาศ

 

 

๑๑๘๒

 

กรมทางหลวง

 

 

๑๑๙๓

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเลียง

 

 

๐๔๒-๕๘๓-๑๓๒

 

โรงเรียนบ้านนาเลียง

 

 

๐๔๒-๕๘๓-๑๔๓

 

โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์วิทยา

 

 

๐๔๒-๕๓๗-๐๗๒

 

๑๐

โรงเรียนบ้านหนองคอง

 

 

๐๔๒-๕๓๗-๙๖๑

 

๑๑

โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา

 

 

๐๔๒-๕๓๗-๐๗๑

 

๑๒

สถานีตำรวจภูธรพระซอง

 

 ๑๕๒.๕๐๐ MHz

๐๔๒-๕๘๓-๑๓๑

 

๑๓

โรงพยาบาลนาแก

 

 

๐๔๒-๕๗๑-๒๓๕

 

๑๔

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง

๑๕๔.๙๗๕ MHz

๐๔๒-๕๗๗-๐๓๒

 

๑๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์

๑๕๔.๙๗๕ MHz

๐๔๒-๐๖๑-๐๒๔

 

๑๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี

 ๑๕๔.๙๗๕ MHz

๐๔๒-๕๕๑-๐๓๑

 

๑๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่

๑๕๔.๙๗๕ MHz

๐๔๒-๕๓๐-๙๓๒

 

 

 

 

 

 

การติดต่อสื่อสาร

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยงาน

วิทยุสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์

 

 

นามเรียกขาน

ความถี่

โทรศัพท์

โทรสาร

๑๘

ที่ว่าการอำเภอนาแก

๐๔๒ ๕๗๑ ๒๕๐

๑๙

ที่ทำการไปรษณีย์นาแก

๐๔๒ ๕๗๑ ๒๗๒

๒๐

ไฟฟ้าอำเภอนาแก

๐๔๒ ๕๗๑ ๒๔๔

 

๒๑

สถานีตำรวจภูธรอำเภอนาแก

๐๔๒ ๕๗๑ ๗๖๓

 

๒๒

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๒

๐๔๒ ๕๑๑ ๑๙๑

 

๒๓

เทศบาลตำบลนาแก

๐๔๒ ๕๗๑ ๒๖๕

 

๒๔

สาธารณสุขอำเภอนาแก

๐๔๒ ๕๗๑ ๒๑๘

 

๒๕

เกษตรอำเภอนาแก

๐๔๒ ๕๗๑ ๒๓๖

 

๒๖

สำนักงานที่ดินอำเภอนาแก

๐๔๒ ๕๗๑ ๒๗๕

 

๒๗

สำนักงานทางหลวงชนบท

๐๔๒ ๕๑๒ ๓๗๔

 

๒๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

๐๔๒ ๕๑๑ ๗๙๐

 

๒๙

ทรัพยากรน้ำจังหวัดนครพนม

๐๔๒ ๕๑๑ ๒๗๒

 

๓๐

ประชาสงเคราะห์จังหวัดนครพนม

๐๔๒ ๕๑๑ ๒๙๓

 

๓๑

ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

๐๔๒ ๑๕๑ ๖๓๓

 

๓๒

สำนักงานป้องกันและบรรเทาฯ จ.นครพนม

 

 ๑๕๐.๑๕๐ MHz

๐๔๒-๕๑๑-๐๒๕

 

๓๓

แจ้งเหตุไฟไหม้

 

 

๑๙๙

 

๓๔

ศาลากลางจังหวัดนครพนม

 

 

๐๔๒-๕๑๑-๕๑๕

 

๓๕

ศูนย์รับแจ้งเหตุ รพ.นครพนม

 

 ๑๕๔.๙๗๕ MHz

๑๖๖๙

 

๓๖

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม

๐๔๒ ๕๑๒ ๗๕๗

 

๓๗

โยธาธิการจังหวัดนครพนม

๐๔๒ ๕๑๑ ๘๓๕

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                                บัญชีสถานที่สำคัญในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

 

ลำดับที่

สถานที่

ที่ตั้ง

หมายเหตุ

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเลียง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

โรงเรียนบ้านนาเลียง

โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์วิทยา

โรงเรียนบ้านหนองคอง

โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่งสุม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม

วัดโพนสวรรค์

วัดม่วงสุม

วัดบ้านหนองคอง

วัดบ้านนาอุดม

วัดบ้านโพนสวรรค์

วัดป่าไตรนิมิต

วัดวิเวกจิตมาลัย

โรงผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน

โรงผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน

โรงผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน

โรงผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน

หมู่ ๑ บ้านนาเลียง

หมู่ ๑๑ บ้านโพนทอง

หมู่ ๑ บ้านนาเลียง

หมู่ ๒ บ้านนาฮุม

หมู่ ๔ บ้านหนองคอง

หมู่ ๓ บ้านนามน

หมู่ ๑ บ้านนาเลียง

หมู่ ๓ บ้านนามน

หมู่ ๖ บ้านนาอุดม

หมู่ ๒ บ้านนาฮุม

หมู่ ๓ บ้านนามน

หมู่ ๕ บ้านหนองคอง

หมู่ ๖ บ้านนาอุดม

หมู่ ๗ บ้านโพนสวรรค์

หมู่ ๙ บ้านนาสามัคคี

หมู่ ๔ บ้านหนองกระบี่

หมู่ ๖ บ้านนาอุดม

หมู่ ๗ บ้านโพนสวรรค์

หมู่ ๙ บ้านนาสามัคคี

หมู่ ๑ บ้านนาเลียง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ปลอดภัยสำหรับกรณีเกิดอุทกภัยและวาตภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

 

ลำดับที่

สถานที่ตั้ง

ขนาด

(ตร.ม.)

ความสามารถรองรับผู้ประสบภัย (คน)

จุดเตรียมอพยพ

(ระบุสถานที่)

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ)

โรงเรียนบ้านนาเลียง

 

๕๐๐

หมู่ที่ ๑

 

โรงเรียนนามนดงติ้ววิทยา

 

๓๐๐

หมู่ที่ ๓

 

โรงเรียนบ้านหนองคอง

 

๓๐๐

หมู่ที่ ๔

 

โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์วิทยา

 

๓๐๐

หมู่ที่ ๒

 

วัดโพธิ์เจริญ

 

๓๐๐

หมู่ที่ ๑

 

วัดม่วงสุม

 

๒๐๐

หมู่ที่ ๓

 

วัดโพนสวรรค์

 

๒๐๐

หมู่ที่ ๖

 

วัดวิเวกจิตตะมาลัย

 

๒๐๐

หมู่ที่ ๔

 

วัดบ้านหนองคอง

 

๒๐๐

หมู่ที่ ๕

 

๑๐

วัดบ้านนาอุดม

 

๑๐๐

หมู่ที่ ๖

 

๑๑

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม

 

๑๐๐

หมู่ที่ ๖

 

๑๒

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่งสุม

 

๑๐๐

หมู่ที่ ๓

 

๑๓

วัดไตรมิตรสร้างแป้นสามัคคีธรรม

 

๑๐๐

หมู่ที่ ๙

 

๑๔

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียง

 

๑๐๐

หมู่ที่ ๑

 

๑๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

 

๕๐๐

หมู่ที่ ๑๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

ข้อมูล วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖

 

ลำดับ

รายการเครื่องจักรกล ยานพาหนะ

และเครื่องมืออุปกรณ์

จำนวน

ชำรุด

จำนวน/

คงเหลือ

หมายเหตุ

รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร

 

 

รถกู้ชีพ

 

 

สายส่งน้ำดับเพลิง ๒ นิ้ว

 

สายส่งน้ำดับเพลิง ๑ นิ้ว

 

เสื้อคลุมดับเพลิง

 

 

ชุดดับเพลิง

 

 

หมวกดับเพลิง

 

 

ถุงมือดับเพลิง

 

รองเท้าดับเพลิง

 

 

๑๐

ถังฉีดน้ำติดมอเตอร์

 

 

๑๑

ถังฉีดน้ำแบบปั๊มโยก

๑๐

     ๕

 

๑๒

คีมตัด

 

 

๑๓

แสลงงัด

 

 

๑๔

คอนปอนด์

 

 

๑๕

ขวานหงอน

 

 

๑๖

ขวาน

 

 

๑๗

ไม้ตบดับไฟ

 

 

๑๘

เสื้อชูชีพ

 

 

๑๙

ห่วงชูชีพ

 

 

๒๐

เสื้อกันฝน

๑๐

 

๒๑

เสื้อกักสะท้อนแสง

๒๙

 

๒๙

 

๒๒

ตู้เชื่อม

 

 

๒๓

สว่าน

 

 

๒๔

เครื่องเจียร

 

 

๒๕

แผงกัน

๑๒

 

๑๒

 

๒๖

กรวยจราจร

๑๖

๑๒

 

๒๗

ตู้สัญญาณหยุดตรวจจราจรแบบสามเหลี่ยม

 

 

๒๘

เข็มขัดกู้ภัย

 

 

๒๙

ฮาร์เน็ทเต็มตัว - ครึ่งตัว

 

 

๓๐

สนับเข่า-ศอก

 

 

๓๑

SAFETY กันกระแทก

 

 

๓๒

ห่างคาราไบเนอร์

 

๓๓

ห่วงเลขแปด

 

 

๓๔

ถุงมือหนังโรยตัว

 

 

๓๕

ฮู้ด

 

๓๖

เชือกกู้ภัยทางดิ่ง ๔๐ เมตร

 

 

๓๗

เชื้อกู้ภัยทางน้ำ

 

 

๓๘

เชือก

 

 

๓๙

สลิง

 

 

๔๐

กระบองไม้

๒๐

๑๒

 

๔๑

บันได

 

 

๔๒

ขอเกี่ยวโยธะกา

 

 

๔๓

ถัง Oxygen

 

 

๔๔

วิทยุสื่อสารมือถือ

๑๒

 

๔๕

วิทยุสื่อสารชนิดประจำที่

 

 

๔๖

ถังดับเพลิงเคมีแห้ง

 

 

๔๗

กระเป๋าปฐมพยาบาล

 

๔๘

กระดาน Spinonbroad

 

 

๔๙

หมวกจราจร

 

๕๐

หมวกกันกระแทกสีส้ม

 

 

๕๑

หมวกงานโรยตัว

 

 

๔๒

กระบองไฟจราจร

 

 

 


รายชื่ออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลนาเลียง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

 

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

หมู่ที่

หมายเหตุ

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

 

 

นายวราวุฒิ    พ่อสิงห์

นายแก่นจันทร์    คนครอง

นายประดิษฐ์   โคตรบรรดิษฐ์

นายเมือง    ชาเทราช

นายเตียงทอง    พรมลัง

นายพุธ    พ่อชมภู

นายอุทัย   เชื้อสาทุม

นายสมพร   พ่อท้าว

นายกุมล   วงค์ศรีชา

นายยม   อภิชัย

นายศราวุฒิ   พ่อชมพู

นายสิทธิพร   โสมชิน

นายวีรยนต์   วงค์หนายโกต

นายเจริญจิตร   แสนสามารถ

นายสังวาร    ไชยสงคราม

นายประดิษฐ์    พ่อพิลา

นายใน    พ่อกุล

นายอาทิตย์    งามมูล

นายอุดร    ศรีบุญเรือง

นายสิทธิ์   กุลสวัสดิ์

หัวหน้าฝ่าย

รองหัวหน้าฝ่าย

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

 

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๒

 

 

 

   ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

หมู่ที่

หมายเหตุ

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

 

นางโอสา   ในจิตร

นายภู่        แสนสุข

นายเมือง    พ่อชมภู

นายบุญส่ง    พ่อชมพู

นายอุดัย  แก้วหนองสังข์

นางพูลศรี    พ่อพันดร

นายสะอาด    พ่อตาแสง

นายสอนคีรี เสนาคำ

นายสมชาย เสนาจันทร์

นายสีเฟือง อินปากดี

นายครสา พ่อชมพู

นายแช่ม พ่อโคตร

นายวิลัย พรมพ่อ

นายเสริมศักดิ์    พ่อชมภู

นายมูล แก้วคนตรง

นายสุพรรณ์ ตะภาวดี

นายคาร   พ่อชมภู

นายครศรี   สุขลี

นายเสงี่ยม   พ่อสิงห์

นายวสันต์   แสนสุริวงค์

นายทองดี    พ่อวงค์

 

หัวหน้าฝ่าย

รองหัวหน้าฝ่าย

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

๑๐

๑๒

๑๒

๑๑

 

  ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

หมู่ที่

หมายเหตุ

นายเชียร ไชยต้นเทือก

นายดนตรี   พ่อลีละ

นายสิมมา   ภาวะดี

นายพิทักษ์   พ่อตาแสง

นายเลียงชัย   พ่อศรีดา

นายชูชาติ    พ่อครวงค์

หัวหน้าฝ่าย

รองหัวหน้าฝ่าย

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

 

๑๒

 

 

 

   ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

หมู่ที่

หมายเหตุ

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

นายหมวน   อินทร์กอง

นายชวน     นามวงค์

นายอุทัย    กัญยะมา

นายประยงค์    ศรีสุธรรม

นายยนต์    จิตรมารถ

นายวิลัย    พ่อตาแสง

นายบุญตา    เสนาคำ

นายอดีต    ไชยศรี

นายชัยยา    พ่อเกษ

นายชัยยันต์    พ่อชมภู

นายสมดี    วงแสนไชย

นายหลัน   พ่อพิลา

นายสมเพชร   เสนาคำ

นายประยงค์   เทพทุมมี

นายภัยวิรัตน์   คนครอง

นายสินธุ์    เชื้อตาเคน

นายพงษกรณ์   วงค์คำจันทร์

 

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

 

๑๒

๑๒

๑๑

๑๑

๑๑

๑๑

 

 

  ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

หมู่ที่

หมายเหตุ

 

 

นายบัวเรียน   เดือนจันทร์

นายทูล  เชื้อใหญ่

นายฉลอง  ในจิตร

นายภาสกร  คัตถาวร

นายบุญคำ  สอนสุข

นายโกเมท  อัฐนาค

นายจอมศรี   ธาตุวงษา

 

หัวหน้าฝ่าย

รองหัวหน้าฝ่ายสมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

 

 

 

 

  ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

หมู่ที่

หมายเหตุ

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

 

นายบุญมา   ปู่บุตรชา

นายธนงศักดิ์   พ่อตาแสง

นายวิชัย  พ่อจันดา

นายหนูพิน  พ่อครวงค์

นายวัฒนา  วงษ์ศรีชา

นายสิน  วงค์คำจันทร์

นายบุญธรรม  คนครอง

นายวาหริต  เชื้อพระซอง

นางทับทิม  พ่อแก้ว

นางกระบวน  วงค์ศรีชา

นางลิสา  เดือนจันทร์

นางสาวประภาภรณ์  สารวัตอีด

นางใบทอง  เชื้อพระซอง

นางวรรณนิพา  ไชยต้นเทือก

 

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

 

๑๑

๑๑

๑๑

๑๒

๑๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

view