สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การร้องเรียนร้องทุกข์

สรุปผลการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หลักการและเหตุผล

มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตถือเป็นภารกิจสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้ความรู้ การปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตระหนักถึงผลร้ายที่เกิดขึ้นจากการทุจริต เข่น การทุจริตทำให้เกิดความขัดแย้งในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เกิดความไม่ไว้วางใจกัน ไม่ร่วมแรงร่วมใจกันทำ เพื่อส่วนรวม แต่หันมาทำเพื่อตัวเองมากขึ้น ซึ่งสาเหตุที่ก่อให้เกิดการทุจริตเกิดจากหลากหลายปัจจัยที่ ต้องการหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจังต่อไป

เรื่องการร้องทุกข์/ร้องเรียน

๑.      เรื่องทั่วไป

การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ในระดับตำบลได้นำแนวทางการดำเนินการ ของกระทรวงมหาดไทยและตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ ซึ่งมีสาระสำคัญคือ

.๑ ร้องเรียนข้าราชการ

(๑) เป็นเรื่องที่มีผู้ร้องทุกข์ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรืออาจเดือดร้อน หรือ เสียหายโดยมิ

อาจหลีกเลี่ยงได้

(๒) ความเดือดร้อน หรือความเสียหายที่ว่านั้น เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล

ละเลยต่อหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กระทาการไม่ถูกต้องตามขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการนั้น กระทาการไม่สุจริต หรือโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

.๒ ร้องเรียนของประชาชน

เป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย โดยมิอาจ

หลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม และได้มาร้องเรียนหรือร้องขอเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล                 นาเลียง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร รวมถึงเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ที่ส่วนราชการอื่นขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ หรือสามารถประสานให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรง ดำเนินการต่อไปได้

. เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๑ การบ่งชี้เข้าลักษณะการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง

๒.๒ การจัดซื้อเกินราคามาตรฐาน

๒.๓ ไม่ได้เผยแพร่ประกาศสอบราคา ประกวดราคา ทางเว็บไซต์ของจังหวัดและ กรมบัญชีกลาง

๒.๔ ไม่ได้จัดส่งประกาศสอบราคา ประกวดราคา ไปยังผู้มีอาชีพขายโดยตรง

สถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

๑.      จากสถิติเรื่องร้องเรียนที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่ามีการร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน

ตำบลนาเลียง เกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแต่อย่างใด จึงไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

๒.  ประชาชนได้แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์                                    จำนวน    ๔   เรื่อง ดังนี้

- เรื่องขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค                    จำนวน    61   เรื่อง

- เรื่องผู้ประสบภัยธรรมชาติ                           จำนวน     36   เรื่อง

- เรื่องผู้ด้อยโอกาส/ป่วยเรื้อรัง                         จำนวน  319   เรื่อง

- เรื่องอื่นๆ                                             จำนวน  150    เรื่อง

๓.  เรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ไม่ปรากฏว่ามีผู้ร้องเรียนเรื่องการไม่ได้เผยแพร่ประกาศสอบราคา ประกวดราคา ทางเว็บไซต์ของจังหวัดและกรมบัญชีกลาง หรือไม่ได้จัดส่ง ประกาศสอบราคา ประกวดราคา ไปยังผู้มีอาชีพขายโดยตรง

สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาข้อร้องเรียน

จากสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงาน ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  พบว่ากรณี ร้องเรียนกล่าวหาพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ไม่พบว่ามีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามหากสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ได้รับข้อร้องเรียนการ ทุจริต จะทำการวิเคราะห์ว่าการร้องเรียนนั้นเกี่ยวกับหน่วยงานใด และจะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว รายงานผลผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาสั่งการ เพื่อยุติเรื่องแล้วแต่กรณี

ปัญหา อุปสรรคของการตอบสนองข้อร้องเรียน

เนื่องจากไม่ปรากฏว่ามีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง จึงขอเสนอปัญหา อุปสรรคของการดำเนินการเรื่องร้องเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติครั้งต่อไป ดังนี้

๑.บางหน่วยงานไม่สามารถพิจารณาตอบสนองข้อร้องเรียนภายในเวลาที่กำหนดได้ โดยให้เหตุผลว่าต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต้องลงตรวจสอบพื้นที่จริง ต้องตั้งคณะสอบสวน ข้อเท็จจริง ฯลฯ แต่อย่างไรก็ดี ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ได้มีหนังสือแจ้งผลการดาเนินการเบื้องต้นให้ผู้ร้องทราบแล้ว

๒.ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องเรียนไม่ครบถ้วนทาให้ต้องใช้เวลาในการติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมจึงอาจเกินเวลาที่กำหนดได้

ข้อเสนอแนะ /แนวทางการแก้ไขปัญหา

๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลเรื่องร้องเรียน ไว้ให้ชัดเจน

๒. กำหนดแนวทางในการยุติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ไว้อย่างชัดเจน

๓. จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำตามขั้นตอนการบริการ การต้อนรับ

๔. จัดทำแบบรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะความต้องการของประชาชนผู้มาใช้บริการ          

    เพื่อประมวลปัญหา และนามาปรับปรุงงานบริการ

๕. สร้างความสัมพันธ์กับประชาชนผู้มาใช้บริการ ในลักษณะติดตามสอบถามภายหลังการใช้ บริการ


แบบสรุปผลการดำเนินงาน  เรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

 

ลำดับที่

หนังสือรับที่

ชื่อผู้ร้อง

ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ

๑.

หนังสือผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ ตำบล   นาเลียง  ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

นายวราชัย   คนครอง

พิการและป่วยเรื้อรัง ครอบครัวมีรายได้น้อย

ดำเนินการตรวจสอบแล้วปรากฏว่า  พิการและป่วยเรื้อรัง ครอบครัวมีรายได้น้อยจริง

ดำเนินการแล้วเสร็จ

 

๒.

หนังสือผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓,๕,๖ ตำบลนาเลียง  ลงวันที่  ๑๑  พฤษภาคม ๒๕๖๐

๑.นายสุวิทย์   ชาเทราช

๒.นายชูเกียรติ  ชุมปลา

๓.นางวาสนา วงศ์แก้ว

 

บ้านได้รับความเสียหายจากพายุ ฝน(วาตภัย)ทำให้บ้านได้รับความเสียหาย จำนวน  ๓  หลัง

ดำเนินการตรวจสอบแล้วปรากฏว่า บ้านได้รับความเสียหายจริง จำนวน  ๓ หลัง

 

ดำเนินการแล้วเสร็จ

 

๓.

หนังสือผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ ๔  ตำบล   นาเลียง  ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

นายระพี   พรมปากดี

ไฟไหม้สวนยางพารา จำนวน  ๗  ไร่

ดำเนินการตรวจสอบแล้วปรากฏว่า สวนยางพาราได้รับความเสียหายจริง จำนวน  ๗   ไร่

ดำเนินการแล้วเสร็จ

 

๔.

หนังสืออำเภอนาแก ที่ นพ ๐๓๑๘/๑๙๕๐   ลงวันที่  ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

๑.นายมี   เชื้อใหญ่

๒.นายลำพูน พ่อสีชา

๓.นางจงรักษ์ หารมนตรี

๔.นายปัญจา  เสนาจันทร์

 

บ้านได้รับความเสียหายจากพายุ ฝน(วาตภัย)ทำให้บ้านได้รับความเสียหาย จำนวน  ๔  หลัง

ดำเนินการตรวจสอบแล้วปรากฏว่า บ้านได้รับความเสียหายจริง จำนวน  ๔ หลัง

รายงานอำเภอนาแกตามหนังสือ ที่ นพ  ๗๔๙๐๑/๙๙ 

ดำเนินการแล้วเสร็จ

 

 

 

 

view