สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศลดขั้นตอนการบริการประชาชน

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

เรื่อง  การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการเพื่อประชาชน

***************************

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กำหนดให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและ ประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง  จึงปรับลดระยะเวลาการให้บริการประชาชนจากงานบริการ ทั้ง  ๑๑  กระบวนงาน ดังนี้

 

ที่

กระบวนงานบริการ

ระยะเวลาเดิมที่ อบต.นาเลียงให้บริการ

ระยะเวลาที่ปรับลด

๑.

การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

๘  นาที /ราย

๕ นาที /ราย

๒.

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

๘  นาที /ราย

๕ นาที /ราย

๓.

การจัดเก็บภาษีป้าย

๑๐  นาที /ราย

๕ นาที /ราย

๔.

การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค

๑๐  นาที /ราย

ทันทีที่ได้รับเรื่อง

๕.

การช่วยเหลือสาธารณภัย

-

ทันทีที่ได้รับเรื่อง

๖.

การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

-

แจ้งตอบรับการดำเนินการให้     ผู้ร้องเรียนทราบภายใน  ๑๕ วัน

๗.

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารทั่วไป

- ขั้นตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง

- ขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาตกรณีขออนุญาตก่อสร้างตามแบบของกรมโยธาธิการและผังเมือง

๔๕ วัน /ราย

๓๐ วัน /ราย

๘.

การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (๑๓๐ ประเภท) - ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต

๓๐ วัน /ราย

 

 

๑๐ วัน /ราย

  

ที่

กระบวนงานบริการ

ระยะเวลาเดิมที่ อบต.                นาเลียงให้บริการ

ระยะเวลาที่ปรับลด

๙.

การขออนุญาตจัดตั้งตลาด - ขออนุญาตใหม่ /ต่อใบอนุญาต

 

๓๐ วัน /ราย

๑๐ วัน /ราย

๑๐.

การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน ๒๐๐  ตารางเมตร)

 - ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต

 

๓๐ วัน /ราย

 

๑๐ วัน /ราย

๑๑.

การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

- ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต

 

๓๐ วัน /ราย

 

๓๐ วัน /ราย

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ    ณ    วันที่     ๓๐    ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘

 

      

 

(นายสมพงษ์    ไชยศรี)

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

 

 

 

 

 

 

 

view