สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รายละเอียดประมาณการร่ายรับ ปีงบประมาณ2562

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

 

 

 

 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

25,740,000

บาท แยกเป็น

 

 

รายได้จัดเก็บเอง

 

หมวดภาษีอากร

รวม

51,000

บาท

 

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จำนวน

28,000

บาท

 

 

ประมาณการรายรับจากผู้ท่ีมีหน้าที่ชำระภาษี 

 

 

 

ภาษีบำรุงท้องที่

จำนวน

21,000

บาท

 

 

ประมาณการจากผู้มีหน้าที่ชำระภาษี

 

 

 

ภาษีป้าย

จำนวน

2,000

บาท

 

 

ประมาณการจากผู้มีหน้าที่ชำระภาษี

 

 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม

11,900

บาท

 

 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

จำนวน

500

บาท

 

 

ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

 

 

 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน

จำนวน

200

บาท

 

 

ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

 

 

 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

จำนวน

200

บาท

 

 

ตั้งไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

 

 

 

ค่าปรับการผิดสัญญา

จำนวน

10,000

บาท

 

 

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

จำนวน

1,000

บาท

 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม

40,000

บาท

 

 

ดอกเบี้ย

จำนวน

40,000

บาท

 

 

ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา

 

 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รวม

200,000

บาท

 

 

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

จำนวน

200,000

บาท

 

 

ประมาณการไว้เมื่อมีรายรับเข้ามา

 

 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม

10,500

บาท

 

 

ค่าขายแบบแปลน

จำนวน

10,000

บาท

 

 

ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา

 

 

 

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

จำนวน

500

บาท

 

 

ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา

 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

หมวดภาษีจัดสรร

รวม

13,519,000

บาท

 

 

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

จำนวน

320,000

บาท

 

 

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

 

 

 

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ

จำนวน

8,580,000

บาท

 

 

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

 

 

 

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

จำนวน

1,536,000

บาท

 

 

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

 

 

 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

จำนวน

43,000

บาท

 

 

ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา

 

 

 

ภาษีสุรา

จำนวน

842,000

บาท

 

 

ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา

 

 

view