สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

อำเภอ นาแก จังหวัดนครพนม

 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 25,740,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

 

งานบริหารทั่วไป

รวม

9,096,440

บาท

 

 

งบบุคลากร

รวม

6,331,640

บาท

 

 

 

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม

2,830,080

บาท

 

 

 

เงินเดือนนายก/รองนายก

จำนวน

514,080

บาท

 

 

 

 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนผู้บริหาร
- นายกอบต. 1 คน 20,400 บาท/เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท
- รองนายกอบต. 2 คน 11,220/เดือน  เป็นเงิน 269,280 บาท

 

 

 

 

 

 

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

จำนวน

42,120

บาท

 

 

 

 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก
- นายกอบต. 1 คน  1,750 บาท/เดือน     เป็นเงิน  21,000 บาท
- รองนายกอบต. 2 คน  880 บาท/เดือน   เป็นเงิน  21,120 บาท

 

 

 

 

 

 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน

42,120

บาท

 

 

 

 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษประจำตำแหน่งผู้บริหาร
- นายกอบต. 1 คน   1,750/เดือน  เป็นเงิน  21,000  บาท
- รองนายก 2 คน        880/เดือน  เป็นเงิน  21,120  บาท

 

 

 

 

 

 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน

86,400

บาท

 

 

 

 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกฯ จำนวน 1 คน เดือนละ 7,200 บาท

 

 

 

 

 

 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

2,145,360

บาท

 

 

 

 

 

 ประธานสภาอบต. 1 คน  11,200/เดือน  เป็นเงิน    134,400  บาท
- รองประธานสภา 1 คน     9,180/เดือน  เป็นเงิน    110,000  บาท
- เลขานุการสภา 1 คน       7,200/เดือน  เป็นเงิน       86,400  บาท
- สมาชิกสภา 21 คน         7,200/เดือน  เป็นเงิน  1,814,400  บาท

 

 

 

 

 

 

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

3,501,560

บาท

 

 

 

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

3,229,560

บาท

 

 

 

 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล พร้อมเงินปรับปรุงประจำปีตามตำแหน่ง

 

 

 

 

 

 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน

20,000

บาท

 

 

 

 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลนอกเหนือจากเงินเดือน

 

 

 

 

 

 

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

252,000

บาท

 

 

 

 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของปลัดอบต.(14,000/เดือน) รองปลัดและหัวหน้าสำนักปลัด (3,500/เดือน)

 

 

 

 

 

งบดำเนินงาน

รวม

2,449,800

บาท

 

 

 

ค่าตอบแทน

รวม

290,000

บาท

 

 

 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

30,000

บาท

 

 

 

 

 

- ค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จากผลการปฏิบัติงานประจำปีโดยจ่ายตามสิทธิ์ที่ได้รับตามระเบียบ
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ                         จำนวน  10,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง คณะกรรมการสอบคัดเลือก และคณะกรรมการอื่นๆที่มีสิทธิตามระเบียบ กฎหมายกำหนดไว้

 

 

 

 

 

 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน

20,000

บาท

 

 

 

 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามคำสั่งของผู้บริหาร

 

 

 

 

 

 

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน

140,000

บาท

 

 

 

 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบล ใช้สิทธิ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

 

 

 

 

 

 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน

100,000

บาท

 

 

 

 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารโดยจ่ายตามสิทธิ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้สอย

รวม

1,392,000

บาท

 

 

 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

1,042,000

บาท

 

 

 

 

 

- ค่าจ้างเหมาบริการ                     จำนวน  900,000  บาท
   1. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ให้ทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นต้น
   2. จ้างเหมาหรือจ้างให้ผู้รับจ้างทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของอบต. ค่าจ้างทำป้าย ค่าประกันภัยรถยนต์ของส่วนราชการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และอื่นๆที่เป็นรายจ่ายที่เข้าลักษณะประเภทนี้
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร             จำนวน  42,000  บาท
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
- ค่าลงทะเบียน   จำนวน  100,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการส่งผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและสมาชิกสภาอบต.หรือผู้ปฏิบัติราชการไปอบรม ประชุมหรือสัมมนาเป็นต้น

 

 

 

 

 

 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

50,000

บาท

 

 

 

 

 

- ค่ารับรอง                                                      จำนวน  10,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรอง ค่าใช้จ่ายอื่นๆเพื่อต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน ศึกษาดูงานหรือมาดำเนินกิจกรรมอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของอบต- 
- ค่าเลี้ยงรับรอง                                                จำนวน  20,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม  ในการเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฏหมายหรือระเบียบกระทรวงมหาดไทย
- ค่าใช้จ่ายในงานราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการต่างๆ   จำนวน  20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธี โดยเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ

 

 

 

 

 

 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

- ค่าใช้จ่ายการเตรียมความพร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจ จำนวน 10,000 บาท

จำนวน

10,000

บาท

 

 

 

 

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจต่างๆของส่วนราชการ ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การบำรุงรักษาระบบงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

- ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบัน จำนวน 20,000 บาท

จำนวน

20,000

บาท

 

 

 

 

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติโดยเฉพาะสถาบันกษัตริย์โดยมีส่วนร่วมของประชาชน

 

 

 

 

 

 

view