สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คำแถลงงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

 

 

 

 

 

              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

 

1. สถานะการคลัง

 

 

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

 

 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

 

 

 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 9,457,599.77 บาท

 

 

 

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 2,298,112.36 บาท

 

 

 

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 4,117,012.58 บาท

 

 

 

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

 

 

 

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 10 โครงการ รวม 1,261,940.00 บาท

 

 

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

 

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

 

 

(1) รายรับจริง จำนวน 25,546,862.60 บาท ประกอบด้วย

 

 

 

หมวดภาษีอากร

จำนวน

54,838.00

บาท

 

 

 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

จำนวน

41,451.40

บาท

 

 

 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

จำนวน

41,953.37

บาท

 

 

 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

จำนวน

0.00

บาท

 

 

 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

จำนวน

100.00

บาท

 

 

 

หมวดรายได้จากทุน

จำนวน

0.00

บาท

 

 

 

หมวดภาษีจัดสรร

จำนวน

14,202,179.83

บาท

 

 

 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

จำนวน

11,206,340.00

บาท

 

 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

 

 

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 24,828,727.94 บาท ประกอบด้วย

 

 

 

งบกลาง

จำนวน

4,637,319.00

บาท

 

 

 

งบบุคลากร

จำนวน

8,929,725.00

บาท

 

 

 

งบดำเนินงาน

จำนวน

5,556,781.97

บาท

 

 

 

งบลงทุน

จำนวน

3,876,520.00

บาท

 

 

 

งบรายจ่ายอื่น

จำนวน

0.00

บาท

 

 

 

งบเงินอุดหนุน

จำนวน

1,828,381.97

บาท

 

 

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,606,605.00 บาท

 

 

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

 

 

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

 

 

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

view