สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

บันทึกหลักการและเหตุผล

 

บันทึกหลักการและเหตุผล

 

 

 

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

 

 

 

 

 

ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป

10,985,040

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

260,700

ด้านบริการชุมชนและสังคม

 

 

แผนงานการศึกษา

4,511,780

 

แผนงานสาธารณสุข

195,000

 

แผนงานเคหะและชุมชน

1,893,720

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

120,000

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

365,000

ด้านการเศรษฐกิจ

 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1,833,000

 

แผนงานการพาณิชย์

230,000

ด้านการดำเนินงานอื่น

 

 

แผนงานงบกลาง

5,345,760

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

25,740,000

 

 

view