สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การยื่นชำระภาษีประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษีประจำปี 2562

  • ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  กำหนดยื่นชำระภายในเดือน กุมภาพันธ์  2562
  • ภาษีป้าย  กำหนดยื่นชำระภายในเดือน มีนาคม  2562
  • ภาษีบำรุงท้องที่  กำหนดยื่นชำระภายในเดือน เมษายน  2562

ข้อแนะนำการเสียภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง  นั้น  ประชาชนในท้องถิ่น  มีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีแก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง  เพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้

 1.  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    
          คือ ภาษีที่เก็บ  จากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ให้เช่าที่ทำการค้าขาย  ที่เก็บสินค้าที่ประกอบการอุตสาหกรรม อาคาร  บ้านเช่า  หอพัก  ธนาคาร  โรงแรม  แฟลต  อพาร์ตเม้นต์  คอนโดมิเนียม  ตึกแถว  โรงเรียนสอนวิชาชีพ ฟาร์มสัตว์และที่ปกติใช้ร่วมกับโรงเรือนนั้น ๆ
         ระยะเวลาการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
        • ผู้เป็นเจ้าของของเจ้าของกรรมสิทธิโรงเรือนและที่ดินต้อง   ไปยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อเจ้าหน้าที่   ณ กองคลัง    องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง  ซึ่งทรัพย์สินของท่านนั้นตั้งอยู่  ตั้งแต่เดือนมกราคม  -  สิ้นเดือนกุมภาพันธ์  ของทุกปี
       • พนักงานเจ้าหน้าที่จะรับแบบแจ้งการประเมิน  (ภ.ร.ด.8) 
       • ผู้ประเมินต้องชำระเงินภายใน 30 วัน  นับตั้งแต่ได้รับแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

       อัตราภาษีโรงเรือนและที่ดิน
      • ร้อยละ  12.5   ของค่ารายปี 

       อัตราโทษและค่าปรับ
     • ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการมีความผิดโทษปรับไม่เกิน  200  บาท  และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังไม่เกิน  10  ปี 
     • ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่บริบูรณ์มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  6  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  500  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับและเรียกเก็บได้ไม่เกิน  5  ปี 
     • ถ้าชำระค่าภาษีเกินกำหนด  30  วัน  นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ประเมิน  ให้เสียเงินเพิ่ม  ดังนี้
     • ไม่เกิน  1  เดือน  เสียเพิ่ม  2.5% 
     • เกิน  1  เดือน  แต่ไม่เกิน  2  เดือน  เพิ่ม  5% 
     • เกิน  2  เดือน  แต่ไม่เกิน  3  เดือน  เพิ่ม  7.5% 
     • เกิน  3  เดือน  แต่ไม่เกิน  4  เดือน  เพิ่ม  10% 
     • เกิน  4  เดือนขึ้นไปให้ยึดอายัดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด  

 2. ภาษีบำรุงท้องที่
          หรือ ภาษีที่ดิน  คือภาษีที่เรียกเก็บจากเจ้าของที่ดินที่มีกรรมสิทธิที่ดินผู้ถือครองที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
    ระยะเวลาการเสียภาษีบำรุงท้องที่หรือภาษีที่ดิน
      ภายในวันที่  1  มกราคม  ถึงสิ้นเดือนเมษายนของทุกปี  โดยยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)  ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง หากพ้นกำหนด ต้องเสียเพิ่มอีกร้อยละ 24  ต่อปี ส่วนผู้ที่หลีกเลี่ยงไม่เสียภาษี  เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจแจ้งการประเมินย้อยหลังได้ไม่เกิน  10  ปี  และเก็บเงินเพิ่มอีกร้อยละ  10  
      โทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน  6  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  2,000  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
      ในกรณีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือแบ่งแยกที่ดินให้ผู้อื่นหรือจำนวนที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป  ต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับกรรมสิทธิ์หรือวันที่จำนวนที่ดินเปลี่ยนแปลงไป

 3. ภาษีป้าย
      คือภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของ  ป้ายที่แสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ประกอบการค้าหรือการโฆษณาการค้าเพื่อหารายได้  โดยต้องเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1)   ตั้งแต่เดือนมกราคม   ถึงสิ้นเดือนมีนาคมของทุกปี
     การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย 
     อัตราภาษีป้าย
     จะเก็บตามเนื้อที่ของป้ายโดยเอาส่วนกว้างที่สุดของป้ายเป็นตารางเซนติเมตร  แล้วคิดค่าภาษีป้ายตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังนี้
      • เสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นรายปี   ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรก   ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน  15  วัน  และให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันที่เริ่มติดตั้ง หรือแสดงจนถึงสิ้นปีและเสียภาษีเป็นรายงวด ๆ ละ 3 เดือนของปี 
     • ชำระภาษีป้ายภายใน  15  วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากเจ้าหน้าที่ 
     • ป้ายภาษาไทยล้วน  อัตรา  3  บาท  ต่อ  500  ตารางเซนติเมตร 
     • ป้ายภาษาไทยปนภาษาต่างประเทศ  รูปภาพ  โลโก้  หรือเครื่องหมายอัตรา  20  บาท  ต่อตารางเซนติเมตร 
     • ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่  หรือป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ  อัตรา  40  บาท  ต่อ  500  ตารางเซนติเมตร 
     • ป้ายทุกชนิดเมื่อคำนวณพื้นที่ป้ายแล้วทีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ  200  บาท  ให้เสียภาษีป้ายละ  200  บาท

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

หมู่ที่ 11 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 48130

โทร / fax  042-583133 

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view