สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แผนสามปี 2559-2561

ส่วนที่ 1                                            
บทนำ

ความเป็นมา

        ความหมายของแผนพัฒนาสามปี

             แผนพัฒนาสามปี  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  ครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

            แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆจะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดประสงค์ จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ในการวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยนำโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไปจัดทำงบประมาณ เพื่อให้ กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.2   วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

  1. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และการจัดทำงบประมาณประจำปี
  2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงเวลาสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจำปีและ  นำไปสู่การปฏิบัติทันมีเมื่อได้รับงบประมาณ

1.3  ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี

       การจัดทำแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด

 

 

ส่วนที่   2

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ   

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ

 

แผนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

 

 

 


 

1. สภาพภูมิประเทศ / ข้อมูลพื้นฐาน

1.1 ที่ตั้ง   องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ตั้งอยู่ที่ เลขที่  3  หมู่ที่ 11  บ้านนาเลียง  ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม  ห่างจากอำเภอนาแก   12  กิโลเมตร

1.2      เนื้อที่

จำนวน  12,273  ไร่  คิดเป็น  40.77  ตารางกิโลเมตร  มีพื้นที่การเกษตร   10,236 ไร่

                                1.3 ภูมิประเทศ    เป็นที่ราบลุ่ม

                                                ทิศเหนือ             จด           อำเภอปลาปาก

                                                ทิศใต้                 จด           ตำบลหนองสังข์

                                                ทิศตะวันออก      จด           ตำบลพระซอง

                                                ทิศตะวันตก        จด           ตำบลโคกสี

                                1.4   จำนวนหมู่บ้าน  มีจำนวน  12  หมู่บ้าน  ดังนี้

                               

                หมู่ที่      1              บ้านนาเลียง

                หมู่ที่       2              บ้านนาฮุม

                หมู่ที่       3              บ้านนามน

                หมู่ที่       4              บ้านหนองกระบี่

                หมู่ที่       5              บ้านหนองคอง

                หมู่ที่       6              บ้านนาอุดม

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมู่ที่       7              บ้านโพนสวรรค์

หมู่ที่       8              บ้านนาเลียงน้อย

หมู่ที่       9              บ้านนาสามัคคี

หมู่ที่       10           บ้านนาเจริญ

 หมู่ที่     11           บ้านโพนทอง

หมู่ที่       12           บ้านทุ่งตะวัน

                                1.5 ประชากรและครัวเรือน

 

                                                -  ประชากรทั้งสิ้น             จำนวน                                  4,091     คน  แยกเป็น

-  ชาย                    จำนวน                   2,061                    คน 

-  หญิง                                  จำนวน                   2,030     คน

                                                -  ครัวเรือนทั้งสิ้น              จำนวน                                    829      ครัวเรือน

                                                -  ผู้สูงอายุ                             จำนวน                     300      คน

                                                -  ผู้พิการ                               จำนวน                    127      คน

                                                -  ผู้ป่วยเรื้อรัง/ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน                       4       คน

 

ตารางข้อมูลจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน
ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา

 

 

หมู่

บ้าน

ปี พ.ศ.  2556

ปี พ.ศ.  2557

ปี พ.ศ.  2558

ครัว

เรือน

ชาย

หญิง

รวม

ครัว

เรือน

ชาย

หญิง

รวม

ครัว

เรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

นาเลียง

99

211

210

421

99

197

207

404

103

213

205

418

2

นาฮุม

51

97

98

195

55

121

112

233

55

116

111

227

3

นามน

45

94

76

170

75

154

143

297

75

174

147

321

4

หนองกระบี่

59

140

126

266

68

153

139

292

81

161

135

296

5

หนองคอง

113

207

223

430

155

302

300

602

155

305

299

604

6

นาอุดม

52

104

111

215

55

125

124

249

55

121

119

240

7

โพนสวรรค์

58

119

127

246

58

131

136

267

58

123

128

260

8

นาเลียงน้อย

63

122

152

274

74

138

163

301

74

138

168

306

9

นาสามัคคี

116

234

233

467

128

249

235

484

128

249

250

499

10

นาเจริญ

76

169

157

326

78

161

158

319

79

163

159

322

11

โพนทอง

56

109

120

229

87

168

173

341

87

166

177

343

12

ทุ่งตะวัน

41

93

87

180

57

107

127

234

57

123

132

255

รวม

829

1,699

1,720

3,419

989

2,006

2,017

4,023

1,007

2,061

2,030

4,091

 

ที่มา  : ทะเบียนราษฎร์ของแต่ละหมู่บ้าน   ข้อมูล  ณ  เดือน  พฤษภาคม 2558

รายชื่อแกนนำหมู่บ้าน ตำบลนาเลียง  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

หมู่

ตำแหน่ง

กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ประธานประชาคม

1

นายวีระ  พ่อชมภู

1.  นายไพรัตน์  วังทะพันธ์

2. นายมานพ  พ่อพันดร

นายพิเชษฐ์ บริโปร

2

นายพงษ์ศักดิ์  พ่อชมภู

1.  นายปรีชา  เสนาจันทร์

2.  นายวีระศักดิ์  ไกยะฝ่าย

นายศรีจันทร์  โสมชิน

3

นายอนุช  บัวทองจันทร์

1.  นายบุญศรี  อินธิแสง

2.  นายวิลัย  พรมพ่อ

นายวิลัย  พรมพ่อ

4

นายมุข  หงษาหลวง

1.  นายสมบูรณ์  เสนาคำ

2.  นายนิติศักดิ์  จิตรมาตย์

นายอดุลย์  อินทร์โสม

5

นายบุญเริ่ม  แสนสามารถ

  1. นายสมาน  แสนสามรถ
  2. นางรันต์ดร  พ่อศรีชา

นายไทย  พ่อชมภู

6

นายวิชัย  พ่อจันดา

1.  นายสีมมา  ภาวะดี

2.  นายประภาส  บัวทองจันทร์

นายบัวเรียน  เดือนจันทร์

7

นายวาหลิต  เชื้อพระซอง

1.  นายอุดร คนครอง

2  นายอดิศักดิ์  ยตะโคตร

นายกานิน  เสนาคำ

8

นายทรัพย์  คนครอง

1. นายสุวรรณ  เสนาคำ

2. นางสาวสมใจ  ชาเทราช

นายถวิล  จันทร์ชัยภูมิ

9

นายสุพจน์  พ่อลื้อ

1.  นายดนตรี  พ่อลิละ

2.  นายวีระชัย  สายธาณีย์

ด.ต. อำนาจ  ฉายากุล

10

นายสุรชาติ  บริโป

1.  นายสีดา  สารวัตอีด

2.  น.ส.ทิพวรรณ  พ่อชมภู

นายแถว  อินปากดี

11

นายตัก  พ่อชมภู

(กำนันตำบลนาเลียง)

1.  นายทองดี  พ่อวงค์

2.  นายอุ๊ต  โสภาพรม

นายจอม  แสนเครือ

 

12

นายชวน  นามวงค์

1. นายหมวน   อินทร์กอง

2.  นางสาวสิมลี  บัวทองจันทร์

นายพันธ์  โพธิ์ชัย

สำรวจข้อมูล  :    ณ   เดือน  เมษายน  2558

 

 2.              สภาพทางเศรษฐกิจ

 

 2.1 อาชีพ   ประชาชนตำบลนาเลียงประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก และปลูกพืชไร่หลังฤดูเก็บเกี่ยวและเลี้ยงสัตว์เช่น  วัว ควาย  บางส่วนรับจ้าง

                       2.2 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

ธนาคาร หมู่บ้าน                 จำนวน        3       แห่ง

ปั๊มน้ำมัน                             จำนวน       5       แห่ง

สถานีบริการน้ำมัน             จำนวน       -        แห่ง

โรงสีขนาดเล็ก                 จำนวน       17      แห่ง

ร้านค้า                            จำนวน     21       แห่ง

ร้านเสริมสวย                     จำนวน       4       แห่ง

ร้านซ่อมรถจักยานยนต์     จำนวน       1       แห่ง

  1. 3.              สภาพทางสังคม

3.1      การศึกษา

3.1.1  ระดับการศึกษาก่อนวัยเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  จำนวน  3  แห่ง

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ตั้ง

จำนวนเด็ก(คน)

ครูผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียง

บ้านนาเลียง  หมู่ที่  1

24

1.  นางสาวจิราภรณ์  จันอังคาร

2.  นางสาวสง่า  พ่อชมภู

3.  นางรัชดาวรรณ  พ่อสิงห์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม

บ้านนาอุดม  หมู่ที่  6

24

1.นางแสงจันทร์ บัวทองจันทร์

2.  นางสาวรัศมี  จันทร์หอม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงสุม

บ้านนามน    หมู่ที่  3

33

1.นางวลัยลักษณ์  ตะภาวดี

2.นางสาวจันทร  นนทะโคตร

รวม

81

 

  ข้อมูล  :  ณ  เดือน  เมษายน  2558

 

3.1.2  ระดับประถมศึกษา

ชื่อโรงเรียน

สถานที่ตั้ง

จำนวนนักเรียน(คน)

รวม

ก่อน ป.

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

*ม.1-3

โรงเรียนบ้านนาเลียง

บ้านนาเลียง หมู่ที่ 1

21

21

21

15

30

19

23

53

206

โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี

บ้านนาอุดม หมู่ที่ 2

20

5

15

9

10

14

15

-

88

โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา

บ้านนามน  หมู่ที่ 3

14

10

6

6

3

7

8

-

54

โรงเรียนบ้านหนองคอง

บ้านหนอง

คอง หมู่ 5

13

7

7

7

8

13

7

-

62

รวม

68

43

49

37

51

53

53

53

410

*   โครงการขยายโอกาสทางการศึกษานำร่อง

 

ที่มา  :  สถานศึกษาโรงเรียน ทั้ง  4  แห่ง    ณ    เดือน  มิถุนายน   2557

3.2      สถาบันองค์กรทางศาสนา

วัด/สำนักสงฆ์                                                  จำนวน      9          แห่ง

โบสถ์                                                                 จำนวน      0          แห่ง

ศาลเจ้า                                                               จำนวน      1          แห่ง     ดังนี้

1.  วัดโพธิ์เจริญ                                                     หมู่  1     บ้านนาเลียง         

2.  วัดโพนสวรรค์                                                 หมู่  2     บ้านนาฮุม

3.  วัดม่วงสุม                                                         หมู่  3     บ้านนามน

4.  วัดวิเวกจิตตะมาลัย                                          หมู่  4     บ้านหนองกระบี่

5.  วัดคำพินิวรรณ                                                 หมู่  5     บ้านหนองคอง

6.  สำนักสงฆ์ศรีสมภารวนาราม                       หมู่  5     บ้านหนองคอง

7.  วัดแจ้งแสงอรุณ                                               หมู่  6     บ้านนาอุดม

8.  วัดแก้วศรีชันดา                                               หมู่  7     บ้านโพนสวรรค์

9.  วัดไตรมิตรสร้างแป้นสามัคคีธรรม             หมู่  9     บ้านนาสามัคคี

                                3.1.3   ระดับมัธยมศึกษา /  เตรียมอุดมศึกษา              ไม่มี

3.1.4                   ไม่กำหนดระดับการศึกษา

-  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน / ที่อ่านหนังสือพิมพ์  จำนวน    3    แห่ง

-  ศูนย์การเรียนรู้  จำนวน    4   แห่ง

 

3.3      สาธารณสุข

โรงพยาบาลของรัฐ                                             จำนวน     0          แห่ง

โรงพยาบาลสุขภาพชุมชนตำบลนาเลียง       จำนวน      1          แห่ง       

สถานีอนามัย                                                    จำนวน       0       แห่ง

สถานพยาบาลเอกชน                                     จำนวน      0          แห่ง

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                   จำนวน      0          แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำอัตราร้อยละ    100

3.4      ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

สถานีตำรวจ                                     จำนวน      0          แห่ง

สถานีดับเพลิง                                  จำนวน       0       แห่ง

ศูนย์ อปพร.                                         จำนวน      1        แห่ง

 

4. การบริการในพื้นที่

4.1      การคมนาคม

     -   ลักษณะการคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ส่วนใหญ่เป็นถนน

         ลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน มีถนน รพช.สายนาเหนือ หนองสะโน  ตัดผ่าน

         ม.8  ม.9   ม.10 ม.5  การคมนาคมไม่สะดวกนัก

4.2      การโทรคมนาคม

- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข       จำนวน     1           แห่ง

- สถานที่โทรคมนาคมอื่นๆ      จำนวน     0           แห่ง

4.3      การไฟฟ้า

-         ทุกหลังคาเรือน ที่อยู่ในชุมชนในหมู่บ้าน นั้นจะมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนแต่มีจำนวนหนึ่งที่ปลูกบ้านห่างชุมชน ปลูกบ้านตามที่สวน ที่นา จะยังไม่มีไฟฟ้าใช้

4.4      แหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำห้วย                                   จำนวน       5      สาย

- บึง / หนอง                                            จำนวน      12      แห่ง

4.5      แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ฝาย                                         จำนวน       12     แห่ง

- บ่อน้ำสาธารณะ                     จำนวน       -        แห่ง

-  บ่อบาดาลสาธารณะ               จำนวน          8     แห่ง                    

- ระบบประปาหมู่บ้าน             จำนวน       10     แห่ง

 

5. ข้อมูลอื่น ๆ

มวลชนจัดตั้ง

-                   ลูกเสือชาวบ้าน            2              รุ่น          300         คน

-                   กลุ่มเกษตรทำนา         1              กลุ่ม        202         คน

-                   กลุ่มกองทุนหมุนเวียน                               12           หมู่บ้าน

-                     กลุ่มอาชีพเสริม                                           5              กลุ่ม

โครงสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

รองปลัด อบต.

(นักบริหารงาน อบต. 7)

(นายคชนท์ ธน.ทอง)

ปลัด อบต.

(นักบริหารงาน อบต. 7)

(นางกัลยา คงสูงเนิน)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ส่วนโยธา

(นักบริหารงานช่าง 6)

(นายชาคริต  ศรียะวงษ์)

 

สำนักปลัด อบต.

(นักบริหารงานทั่วไป ๖)

(นางสาวพนมลักษณ์ อัคฮาด)

ส่วนการคลัง

(ผู้อำนวยการกองคลัง 7)

(นางเสาวลักษณ์ บรรพสาร)

๑.  งานบริหารงานทั่วไป

๒.  งานนโยบายและแผน

๓.  งานกฎหมายและคดี

๔.  งานบริหารงานบุคคล

๕.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๖.  งานสวัสดิการสังคมและพัฒนา

8. งานการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมชุมชน

 

                                                                               

1. งานบริหารงานทั่วไป

2.  งานการเงินและบัญชี

3. งานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้

4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

 

1. งานก่อสร้าง  ออกแบบและควบคุมอาคาร

2. งานประสานสาธารณูปโภค

3. งานผังเมือง

 

 

๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

๘. การรักษาความมั่นคงชายแดน

๗.การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

๖.การบริหารจัดการทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

พ.ศ. ๒๕๕๘ –๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม

๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

๕.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

๔.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑. การพัฒนาการค้าและการลงทุน

 

๒.การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุภาคลุ่มน้ำโขง

                                                                                                               

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครพนม

 

๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

๕.การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

 

 

 

 

๖. เมืองน่าอยู่

 

๔. การพัฒนาการค้าผ่านแดน

๒. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

๑.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

๕.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม

๔.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ

 

๓.การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอบต.นาเลียง

๑.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาควารมยากจน

๒.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

6.การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

 

 

 

 

๓.๔ แผนที่ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

Strategy  Map

“น้ำไหล  ไฟสว่าง  ทางดี  มีรายได้เกินเกณฑ์ จปฐ.”

วิสัยทัศน์

 

 

 

 

ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนทุกระดับ

ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน  และเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน

 

ส่งเสริมการศึกษา

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่งเสริมการพัฒนาการเมืองการบริหาร

พันธกิจ

                               

เป้าประสงค์

ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี  มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างพอเพียง สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

เพื่อการคมนาคมขนส่งที่สะดวก และปลอดภัย ในการสัญจรไปมา

 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับบริการขั้นพื้นฐาน และการควบคุมโรคติดต่อ

ประชาชนมีระดับการศึกษาที่ดี และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ อบต.

อนุรักษ์การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี

ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมการเกษตรและประกอบอาชีพการเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว

-ส่งเสริมการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน

รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

-ส่งเสริมการบริการขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน  การจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

-ส่งเสริม  สนับสนุนด้านสาธารณสุข การควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อ

 

-พัฒนา / ฟื้นฟู / อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/

-ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

 -การจัดระเบียบชุมชน

 

การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

-รณรงค์การดำเนินชีวิต

ตามแนวทางเศรษฐกิจ

แบบพอเพียง

-ส่งเสริม /  สนับสนุน / สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้ / ลดรายจ่ายในครัวเรือน

-ส่งเสริม / สนับสนุน / ศักยภาพในการประกอบอาชีพของเกษตรกร

-พัฒนา / ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

 แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาความยากจน

 

การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

-พัฒนาการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ / ส่งเสริมและพัฒนาบุคลกรของท้องถิ่น โดยการฝึกอบรมในทุกระดับรวมทั้งนักการเมืองท้องถิ่น  ให้มีความรู้  ความสามารถและบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

-จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อการรณรงค์ป้องกันการรักษาความสงบเรียบร้อยทั้งในแนะนอกชุมชน

-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

-พัฒนา / ฟื้นฟู / อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/

-ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

 -การจัดระเบียบชุมชน

 

1.  ส่งเสริมสนับสนุนระบบการศึกษาของชุมชนทุกระดับ

2.  อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และสืบทอดภมิปัญญาท้องถิ่น

3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านนันทนาการ การแข่งขันกีฬา การออกกำลังกาย

 

 

 

-ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม

-ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

-ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร,อุปโภค บริโภค

 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

view