สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 

ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นตำบลนาเลียง 

อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)ได้จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ขึ้น เพื่อให้การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส   มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ตลอดจนมีระบบรองรับการดำเนินงาน  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นตำบลนาเลียง จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1    ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นตำบลนาเลีง

ข้อ 2    ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3    ให้ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นตำบลนาเลียงรักษาการให้เป็นไปตาม ระเบียบนี้

ข้อ 4    ที่ตั้ง กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นตำบลนาเลียง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก   จังหวัดนครพนม

                                               

หมวดที่   1

วัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่นตำบลนาเลียง

 

ข้อ 5    เพื่อสนับสนุนการจัดบริการของหน่วยบริการสาธารณสุขในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพและให้การสนับสนุนกิจกรรมการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ สำหรับประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในตำบลนาเลียงได้เข้าถึงการบริการ         ได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพมาตรฐาน

ข้อ 6    เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายแม่ และเด็ก, ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, กลุ่ม     ผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง และผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

ข้อ 7    เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเองและร่วมบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ข้อ 8    เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข้อ 9    เพื่อประสานและสนับสนุนการดำเนินการจัดการเสริมสร้างสุขภาพระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชนและประชาชนภายในท้องถิ่น

                                               

 หมวดที่ 2

สมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นตำบลนาเลียง

 

ข้อ 10 สมาชิกกองทุนฯ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. มีภูมิลำเนาและมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน ราษฎรในตำบลนาเลียง

2.   เป็นผู้พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

 

                              -2-

 

 

หมวดที่ 3

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นตำบลนาเลียง

 

ข้อ 11  คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  ประกอบด้วย

1.นายสมพงษ์  ไชยศรี 

2.นายตัก  พ่อชมภู

3.นายวาหลิต  เชื้อพระซอง 

4.นายสงวน  แก้วมาลา

5.นายณัฐพงษ์  คนครอง 

6.นางนันทวัน  ศรีบุรมย์ 

7.นายวสันต์  แสนสุริวงค์

8.น.ส.ราตรี  กำริสุ

9.นายวีระ  พ่อชมภู

10.นายบุญเริ่ม  แสนสามารถ

11.นายวิชัย  พ่อจันดา

12.นายทรัพย์  คนครอง 

13.นายมุข  หงษาหลวง

14.นางกัลยา  คงสูงเนิน 

นายก อบต.นาเลียง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้แทนสมาชิก อบต.

ผู้แทนสมาชิก อบต.

ผอ.รพสต.นาเลียง

ผู้แทน อสม.

ผู้แทน อสม.

ผู้แทนหมู่บ้าน

ผู้แทนหมู่บ้าน

ผู้แทนหมู่บ้าน

ผู้แทนหมู่บ้าน

ผู้แทนหมู่บ้าน

ปลัด อบต.

 

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

ข้อ 12 คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นตำบลนาเลียงมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.  จัดทำข้อมูลและแผนดำเนินที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมายและหน่วยบริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

2.  ดำเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ   ในความรับผิดชอบสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

3.  บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและจัดทำสรุปผลการดำเนินงานหรืองบดุล   เมื่อสิ้นปีงบประมาณเพื่อนำเสนอสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

4.  รับผิดชอบการเงิน  การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในระบบหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามรูปแบบที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

5.  จัดตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามความจำเป็น

-3-

 

 

ข้อ 13 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นตำบลนาเลียงมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี

          เมื่อคณะกรรมการอยู่ในตำแหน่งครบวาระ 2 ปี แล้วยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ ให้คณะกรรมการที่ครบวาระอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปจนกว่าคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

         กรณีกรรมการตามข้อ 11 (2) - (5) พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้มีการคัดเลือกผู้แทนเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่างให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

ข้อ 14 นอกจากการพ้นตำแหน่งโดยวาระแล้ว กรรมการตามข้อ 11 (2)-(5)พ้นจากตำแหน่งในกรณีต่อไปนี้

1.   ตาย

2.   ลาออก

3.   โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้รับโทษจำคุก  เว้นแต่โทษสำหรับ ความผิดที่ได้ประกันมาหรือความผิดลหุโทษ

4.   เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

5.   เป็นบุคคลล้มละลาย

6.   ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามข้อ (2) - (5)

7.   โดยคำสั่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

หมวดที่ 4

ที่มาของเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

 

ข้อ 15 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพมีที่มา ดังนี้

1.  เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้จัดสรรจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2.  เงินงบประมาณอุดหนุนสมทบตามสัดส่วนจาก องค์การบริหารส่วนตำบล

3.  เงินบริจาคสมทบจากชุมชน/องค์กรชุมชน

4.  รายได้ และทรัพย์สินที่เกิดจากกิจการกองทุน

ข้อ 16  การใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปเพื่อการดำเนินงานและบริหารระบบหลักประกันสุขภาพใน 4 ลักษณะ

1.  สนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาหน่วยบริการสาธารณสุขในชุมชนท้องถิ่น

2.  จัดซื้อบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกกองทุน

3.  สนับสนุนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยภาคประชาชน

4.  ใช้จ่ายในด้านการบริหารงานทั่วไปของกองทุน

 

-4-

 

 

ข้อ 17  อำนาจการอนุมัติงบประมาณกองทุน ให้ลงมติโดยเปิดเผยโดยถือเสียงข้างมาก  ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกองทุนฯ ออกเสียงชี้ขาด  การอนุมัติงบประมาณโครงการต่างๆ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินของกองทุนฯ

ข้อ 18   การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ

          ต้องมีสามาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการที่มีอยู่

ข้อ 19  การลงมติให้กระทำโดยเปิดเผย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ กรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกองทุนฯมีสิทธิออกเสียงเพิ่มได้อีกหนึ่งเสียง

ข้อ 20 การใดที่ไม่ได้กำหนดในระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

 

ประกาศให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

 

 ประกาศ ณ วันที่   19 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556

 

                                     

 

         

                                      (นายสมพงษ์   ไชยศรี)                                                              ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

      ในระดับท้องถิ่นตำบลนาเลียง

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นตำบลนาเลียง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

view